ViteX- Sàn giao dịch phi tập trung xây dựng trên publicchain Vite sắp ra mắt vào tháng 5!

ViteX, một sàn giao dịch phi tập trung thực sự sẽ sớm được ra mắt!

ViteX, sàn giao dịch phi tập trung mới do Vite Labs tạo ra, dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 5năm 2019!

Là một phần ý nghĩa trong hệ sinh thái đầy đủ các sản phẩm của Vite, ViteX được phát triển trên public chain Vite và có tính phân cấp tuyệt đối, bảo mật cao hơn các tài sản kỹ thuật số và mô hình kinh tế mạnh mẽ cho cả gửi / nhận giao dịch và xác nhận giao dịch.
Xem phần cuối của bài viết này để biết thêm chi tiết về blockchain Vite.

Khi mới ra mắt, ViteX sẽ cho phép giao dịch các loại tiền: VITE, BTC, ETH và USDT.
Bất cứ ai cũng có thể niêm yết token của họ trên ViteX và cộng đồng của chúng tôi chắc chắn có thể làm như vậy khi họ xây dựng trên Vite public chain.
Token VITE có sẵn để giao dịch với các cặp VITE / BTC, VITE / ETH và VITE / USDT ngay khi sàn giao dịch phi tập trung của chúng tôi được triển khai trong tương lai gần.

GIỚI THIỆU VITEX
Thực sự phân cấp

Không giống như các sàn giao dịch phi tập trung khác là bán phi tập trung, ViteX là một hệ thống hoàn toàn phi tập trung.

Công cụ khớp lệnh giao dịch được thực hiện bằng Hợp đồng thông minh của Vite-chain.
Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được hoàn thành thông qua chuỗi và sổ đặt hàng sẽ được lưu trữ trên đó, điều này làm cho việc phân cấp hoàn toàn đi vào thực tế.

Tiền thưởng cho phí giao dịch sẽ được phân phối thông qua Chuỗi Vite để giữ cho kết quả hoàn toàn công khai và các quy tắc không thể thay đổi.

Bảo mật tài sản

Khóa riêng được giữ bởi chính người dùng và không ai có thể chiếm đoạt tài sản của người dùng.

Kinh nghiệm giao dịch

ViteX được phát triển trên Vite Chain, với các tính năng bao gồm thông lượng cao, xác nhận nhanh, chi phí gas bằng không, mô hình đa token, cổng chéo, và các tính năng khác.
Tất cả các đặc điểm này giúp cung cấp trải nghiệm người dùng gần với trao đổi trung tâm mà không gặp vấn đề gì.

Giao dịch để nhận token

Người dùng thực hiện giao dịch trên ViteX sẽ nhận được token $VX tương ứng.

Cổ tức cho người nắm giữ VX

Tất cả phí giao dịch và thu nhập khác do ViteX tạo ra sẽ được phân phối hoàn toàn cho chủ sở hữu token VX. Các quy tắc để phân phối các khoản tiền này sẽ được viết bằng hợp đồng thông minh, vì vậy chúng không thể thay đổi.

Cởi mở với cộng đồng

Bất cứ ai cũng có thể niêm yết tiền điện tử của riêng họ trên sàn giao dịch ViteX, miễn là họ tuân thủ các thỏa thuận của Vite và ViteX. Cộng đồng có quyền tự chủ 100% trong việc giả mạo token, xây dựng các cổng chéo và liệt kê các cặp giao dịch.
Ngoài ra, sổ đặt hàng ViteX kèm theo được mở hoàn toàn thông qua API, cho phép người dùng cộng đồng và đối tác khởi chạy các trao đổi của riêng họ dựa trên thanh khoản của ViteX phe.

GIỚI THIỆU VX (VITEX TOKENS)
Tính độc đáo của VX

Không có privatesale, publicsale, pre-mine hoặc pre-sale VX. VX chỉ có thể có được thông qua khai thác, có nghĩa là xác nhận các giao dịch trên sàn ViteX.
Khi nắm giữ VX, người dùng được hưởng cổ tức dưới dạng phí giao dịch và thu nhập khác thu được thông qua ViteX.

Mô hình kinh tế học

Nguồn cung VX: 100.000.000 (không lạm phát)
Việc phát hành VX sẽ dần dần chậm lại với thời gian khai thác đầy đủ trong 2 năm.

Quy tắc khai thác

Giao dịch là khai thác: Token VX được lấy tương ứng với số lượng giao dịch đã hoàn thành trên ViteX.

Stake là minning: Người dùng đặt token Vite vào địa chỉ hợp đồng ViteX, sẽ cung cấp trao đổi với hạn ngạch cần thiết cho hoạt động của nó. Đổi lại, người dùng sẽ nhận được số lượng token VX tương ứng.
Niêm yết là Khai thác: Cộng đồng hoặc thực thể niêm yết nhận được số lượng token VX tương ứng khi liệt kê các cặp giao dịch mới trên ViteX.

CỘNG ĐỒNG VITEX

Twitter: https://twitter.com/ViteXExchange
Telegram: https://t.me/vitexexchange

GIỚI THIỆU
Hệ sinh thái các sản phẩm của Vite đã bao gồm:

Ví web, ví iOS và Android
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Nền tảng thương mại điện tử được hỗ trợ bằng tiền điện tử
Giải pháp điểm bán hàng (POS) cho thương nhân
Nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung (dApp)

Và các sản phẩm này lần lượt được trao quyền bởi các khả năng này:

Cơ sở hạ tầng thanh toán không có thời gian trễ, không mất phí
Phát hành token bằng một lần click
Hợp đồng thông minh được lập trình bằng ngôn ngữ Solidity ++

Như mọi khi, sự phát triển của chúng tôi là mã nguồn mở và chúng tôi khuyến khích các thành viên cộng đồng cùng phát triển trong hệ thống. Thông tin có thể được cung cấp thông qua GitHub, Diễn đàn Vite và các kênh truyền thông xã hội được liệt kê dưới đây:

Website chính thức: https://www.vite.org/
Diễn đàn Vite https: //forum.vite.net
Telegram:
Tiếng Anh: https://t.me/vite_en
Trung Quốc: https://t.me/vite_zh
Tiếng Nga: https://t.me/vite_russia
Tiếng Hàn: https://t.me/vite_korean
Tiếng Việt: https://t.me/vite_vietnamese
Tiếng Thái: https://t.me/vite_thailand
Twitteriên https://twitter.com/vitelabs
Discord https://discordapp.com/invite/CsVY76q
Reddit https://www.reddit.com/r/vitelabs/

Let’s create something cool!

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese

Bonita Viet

Written by

“You can always edit a bad page. You can’t edit a blank page.” ― Jodi Picoult @vite-labs-vietnam

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade