VORK
Published in

VORK

Jak z výjimečné firmy udělat průměrnou?

The difference between ordinary and extraordinary is just that little “extra”.

Jak ale z tohoto věčně opakujícího se příběhu ven?

We all fall. Only few get back up.

--

--

About life, work, business, …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
@tom.vodenka

Jaký větší a důležitější úkol než objevit svou vlastní cestu bychom měli řešit? Tak proč se zaobíráme jinými (nesmyslnými) úkoly?