Predrag Popović
Oct 9 · 9 min read

Mali Starac 1.921 mnm, Sinjavina

Početak staze: 1.770 mnm, sa puta Vratlo-Grkovo-Ružica
Cilj: Mali Starac 1.921 mnm
Visinska razlika: 151 m
Težina staze: laka II
Dužina staze: 1,8 km
Vrijeme potrebno za uspon: 45 min
Voda na stazi: nema. Pored prilaznog puta, neposredno prije početka serpentina uz prevoj Vratlo sa desne strane puta nalazi se izvor Ropušica.
Opasnosti na stazi: nema.
Markacija: nema.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: mala.
Period godine najpovoljniji za uspon: ljeto, jesen

Kratak opis staze:

Planinarska tura koja pruža odličan pogled na vrhove Sinjavine : Jablanov vrh, Sto, Tornu, Vranovu glavu, Veliki Starac, Veliki Pećarac, Suvi Pećarac, kao i na mnoge druge crnogorske vrhove: Tali, Kapu Moračku, Lolu, Vojnik, Durmitor, itd..

Mali Starac je jedan od brojnih vrhova planine Sinjavine, pozicioniran jugistočno, između Jablanovog vrha i Velikog Starca, katuna Potrk Mandića i Ružice.

Prilazni put za Sinjavinu iz Kolašina počinje sa magistralnog puta Kolašin-Mojkovac u mjestu Bakovići, oko 2 km sjeverno od Kolašina. Nakon mosta na rijeci Plašnici sa magistralnog puta ulijevo se odvaja lokalni asfaltni put za kolašinska sela Planu, Bistricu, Donje i Gornje Lipovo, odnosno za Sinjavinu. Na početku lokalnog puta nalazi se motel “Djevojački most” i auto servis “Kujović”. Ukupna dužina puta od magistrale do početka staze je oko 22 km, a put do Gornjeg Lipova je asfaltni, nakon toga makadamski, dobrog kvaliteta. Prije prevoja Vratlo (1.737 mnm), put vodi uz serpentine pomoću kojih se savladava velika visinska razlika između kraja Lipovske kotline (1.200 mnm) i platoa Sinjavine (1.700 mnm). Tokom puta do Gornjeg Lipova pružaju se fantastični pogledi na Umove, Tornu , Gradišta i prevoj Vratlo. Po izlasku na prevoj Vratlo, nakon oko 0,8 km nailazite na udolinu koja se zove Smrdan (ima tabla), gdje se nalazi bistijerna i mala akumulacija kružnog oblika. Takođe, pored puta, na toj dionici postoji i spomenik iz II svjetskog rata. Put se na raskrsnici kod Smrdana razdvaja na 2 kraka: lijevo se ide prema katunu Ječmen do, katunu Potrk Mandića i dalje do Krnje Jele i Boana (Šavnik) kao i prema Semolju, Gornjoj Morači i Mijoskoj (Kolašin), a desni krak puta ide ka Grkovu, vještačkoj akumulaciji ispod Malog Starca i Jablanovog vrha, a zatim nastavlja do Ružice, sa dvije mogućnosti- silazak na magistralni put u Štitaricu i u Polja (Mojkovac) ili nastavak dalje makadamskim putem prema Polju Bijelića sa mogućnošću produžetka prema Barama, Bukovici, Pašinom polju, Zminičkom jezeru, Zaboju i Dobrilovini, Konatama, Gomilama, Njegovuđi i Žabljaku.

Sa raskrsnice kod Smrdana do Grkova ima oko 3 km. Put je veoma loš tako da se njime teško prolazi i terenskim vozilom.

Staza počinje sa makadamskog puta oko 500 m prije vještačke akumulacije Grkovo.To mjesto je jednostavno identifikovati jer se sa njega vidi Mali Starac u pravcu sjeverozapada a na suprotnoj strani u pravcu jugozapada se uzdiže Jablanov vrh. Grkovo se ne vidi sa puta, ali se vide kolibe na istoimenom katunu iznad jezera, desno pored puta koji produžava dalje prema Ružici.

Staza sa puta ide travnatim padinama u pravcu vrha Malog Starca obilazeći brežuljke. Teren je lako prohodan. Prije završnog uspona staza prolazi kroz dvije manje udoline. Završni uspon, iz ovog pravca najbolje je izvršiti izlaskom na zaravan ispod vrha koja se nalazi u pravcu Velikog Starca. Na ovaj način izlazak na sam vrh se vrši sa suprotne strane u odnosu na Grkovo i Jablanov vrh. Zadnjih 10-ak metara završnog uspona su eksponirani i na tom dijelu potreban je određeni oprez.

Vrh je kamenito- travnat, prostran i bezbjedan. Na njemu nema posebnih oznaka i obilježja. Na tlu postoji samo nekoliko komada sakupljenog kamenja.

Povratak sa vrha Mali Starac je moguć pravo pravcem prema katunu i akumulaciji Grkovo. Ovim pravcem staza je duga svega 1,2 km. Ispod samog vrha u ovom pravcu teren je kamenit ali ipak lako prohodan a po silasku u dolinu nailazi se na pastirsku stazu koja vodi prema katunu Grkovo. Pravac pružanja staze je obilježen kamenim oznakama.

Uspon na vrh Mali Starac je i prilika da se obiđe akumulacija Grkovo koja je 70-ih godina prošlog vijeka izgrađena za potrebe pojenja stoke, kao i da se izvrši uspon, u istom danu, na Jablanov vrh (vidi opis ture) s obzirom da je Mali Starac laka tura koja zahtijeva malo napora i vremena. Od makadamskog puta do jezera Grkovo ima oko 500 m.

Uspon na vrh Mali Starac je moguć i iz drugih pravaca (katuna Starac i dr) s obzirom da je ovaj dio planine Sinjavine lako prohodan iz svih pravaca.

Prilazni putevi za Mali Starac su najbolji iz pravca Kolašina i Krnje Jele.

Atraktivnost ture(1–5): 5


3D Google mape prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Sinjavinu iz Kolašina počinje sa magistralnog puta Kolašin-Mojkovac u mjestu Bakovići na kojem se nalazi Auto servis “Kujović” i Motel “Djevojački most”


Tokom puta kroz Gornje Lipovo pružaju se fantastični pogledi na Umove, Tornu , Gradišta i prevoj Vratlo (1.737 mnm)


Po izlasku na prevoj Vratlo, nakon oko 0,8 km nailazite na udolinu koja se zove Smrdan (ima tabla), gdje se nalazi bistijerna i mala akumulacija kružnog oblika. Takođe, pored puta, na toj dionici postoji i spomenik iz II svjetskog rata. Put se na raskrsnici kod Smrdana razdvaja na 2 kraka: lijevo se ide prema katunu Ječmen do, katunu Potrk Mandića i dalje do Krnje Jele, a desni krak puta ide ka Grkovu, vještačkoj akumulaciji ispod Malog Starca i Jablanovog vrha, a zatim nastavlja do Ružice i dalje


Sa raskrsnice kod Smrdana nastavljate desno prema Grkovu. Put je veoma loš tako da se njime teško prolazi i terenskim vozilom. Nakon oko 2,5 km pojavljuje se lijevo Mali Starac a naprijed, desno od puta vide se kolibe na katunu Grkovo


Staza počinje sa makadamskog puta oko 500 m prije vještačke akumulacije Grkovo. Staza ide travnatim padinama u pravcu vrha Malog Starca obilazeći brežuljke. Teren je lako prohodan. Nailazite na ostatke kolibe, a na putu do vrha naišli smo na veće stado ovaca


Sa staze se otvara odličan pogled na Veliki Starac, Lolu, Kapu Moračku, Gradišta, Jablanov vrh i dr


Prije završnog uspona staza prolazi kroz manju udolinu. Iz udoline započinje strmiji uspon. Polulijevo, travnatim padinama, izlazi se na zaravan ispod vrha koja se nalazi u pravcu Velikog Starca. Zadnjih 10-ak metara završnog uspona su eksponirani i na tom dijelu staze potreban je određeni oprez


Vrh je kamenito- travnat, prostran i bezbjedan. Na njemu nema posebnih oznaka i obilježja


Pogled sa vrha Malog Starca na Durmitor, Veliki Starac, Vojnik, Lolu, Kapu Moračku, Gradišta, Jablanov vrh, Grkovo i dr


Povratak sa vrha Mali Starac je moguć pravo pravcem prema katunu i akumulaciji Grkovo. Ispod samog vrha u ovom pravcu teren je kamenit ali ipak lako prohodan a po silasku u dolinu nailazi se na pastirsku stazu koja vodi prema katunu Grkovo. Pravac pružanja staze je obilježen kamenim oznakama


Uspon na vrh Mali Starac je i prilika da se obiđe akumulacija Grkovo. Sa puta kod katuna Grkovo jezero nije vidljivo. Do jezera Grkovo je potrebno produžiti u pravcu Jablanovog vrha još oko 500 m. Prvo stižete do donjeg, prelivnog jezera a zatim i do gornjeg, koje je veće i koje ima dovoljno vode tokom čitave godine


U neposrednoj blizini prevoja Vratlo i vodopoja Smrdan, pored puta prema katunu Potrk Mandića, nalazi se katun Ječmen do i Eko katun “Crvena greda”

Predrag Popović

Written by

mail: sonex@t-com.me

VRHOVI CRNE GORE - PEAKS OF MONTENEGRO

Odlazak u planinu za mene je uvijek bio poseban čin. Kad kreneš u planinu pristupaj joj smireno i sa poštovanjem. Poštuj planinu, poštovaće i ona tebe…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade