Obodska pećina - Rijeka Crnojevića

Početak staze: 10 mnm, centar naselja Rijeka Crnojevića, bivše Pazarište.
Cilj: Obodska pećina, 81 mnm.
Visinska razlika: 71 m.
Težina staze: laka II.
Dužina staze: 2,3 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h.
Voda na stazi: ima - izvor Crnojevića rijeke, ali ne preporučuje se za piće. Vodom se snabdjeti u naselju Rijeka Crnojevića.
Opasnosti: nema. U periodu godine kada je visok vodostaj Crnojevića rijeke, potreban je dodatni oprez na dijelu staze koji prolazi samom obalom rijeke. Moguće je klizanje sa vlažnog kamenja u rijeku. Takođe, ispod samog ulaza u pećinu treba proći preko krupnog kamenja, pa prilazak pećini treba obaviti sa oprezom.
Markacija: ima.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: mala.
Period godine najpovoljniji za uspon: rano proljeće, jesen, zima (u povoljnim vremenskim uslovima).

Obodska pećina je atrakcija koju vredi posjetiti ! Nalazi se u živopisnom prirodnom ambijentu, neposredno iznad izvora Crnojevića rijeke, svega oko dva km udaljena od crnogorskog istorijskog prijestolnog grada Oboda, današnje Rijeke Crnojevića.

Kratak opis staze:

Prilazni put za Obodsku pećinu ( Rijeku Crnojevića ) je iz pravca Podgorice, magistralnim putem Podgorica - Cetinje, pri čemu se na 12 km od Podgorice, u mjestu Brežine, skreće lijevo. Lokalni put ide preko čuvenog Careva laza (spomen - obilježje na čuvenu bitku iz 1712. nalazi se iznad puta, po lijevoj strani ), Rvaša i Pavlove strane - odakle je fantastičan pogled na Skadarsko jezero ! Sa Pavlove strane put se postepeno spušta prema Rijeci Crnojevića, pri čemu se otvara odličan pogled na ovo poznato istorijsko mjesto, kao i čitavu okolinu. Naselje je nastalo na krajnjem rukavcu Skadarskog jezera, koje se završava par stotina metara iznad naselja, gdje je ušće Crnojevića rijeke. Na rukavcu pored naselja postoje dva mosta: Ljeskovac ( “Novi most” ) dužine 120 m - podigao ga 1905. knjaz Nikola I Petrović i Stari most (“ Danilov most” ) - podigao ga 1853. knjaz Danilo I Petrović, koji centar naselja povezuju sa drugom obalom, iznad koje se na uzvišenju nalaze ostaci Obodskog grada, sa crkvom sv. Nikole iz XV vijeka ( upravo se obavljaju radovi u blizini crkve na otkopavanju ruševina gdje se nalazila Obodska štamparija ). Inače, u Obodskoj štampariji je 1494. štampana prva ćirilična kniga “ Oktoih prvoglasnik ”. Smatra se da je to bila prva državna štamparija u svijetu, a svakako prva na južnoslovenskom prostoru. Štampala je šest knjiga, a prestala sa radom 1496.

Staza kreće iz centra naselja, zvanog Pazarište i kreće uzvodno pored jezera u pravcu ušća Crnojevića rijeke. Glavna ulica koja vodi kroz naselje od Starog mosta završava se kod jedne stare, napuštene zgrade, nekadašnjeg hotela. Planinarska staza prolazi pored ove zgrade i ide pravo naprijed, potom izlazi iz naselja i ulazi na makadamski put dužine nešto preko 1 km, od naselja do HE “ Rijeka Crnojevića ”. Markirana staza čitavom dužinom prati taj put, ide kroz dvorište hidroelektrane ( iako postoji znak da je ulaz zabranjen ! ) i nastavlja pješačkom stazom koja prati rijeku, neposredno pored njene lijeve obale. U periodima visokog vodostaja huk rijeke je čujan, a na pojedinim mjestima kroz gustu šumu se vidi rijeka. Pored staze postoje ostaci zgrada i kanala koji su bili u funkciji hidroelektrane, vunovlačara i mlinova. Staza silazi na samu obalu rijeke, pa zatim u dužini od oko 100 m prolazi neposredno pored rijeke ( potreban oprez ). Nakon toga skreće udesno par desetina metara pravo naviše, gdje su dijelom postavljeni drveni pragovi kao stepenice, radi lakšeg prolaza. Izlazite na betonsku stazu, ustvari ulazni kanal za vodu za potrebe HE, koji je prekriven betonskim pločama. Produžujete ulijevo betonskom stazom još par desetina metara i dolazite do informativne table. Lijevo od table ( naprijed ) dolazite do otvorenog kanala. Ako skrenete ulijevo prema rijeci prije otvorenog kanala, na par desetina metara možete vidjeti ostatke starih mlinova i neobično kameno korito Crnojevića rijeke. Od pomenute table poludesno naviše produžavate prema Obodskoj pećini, do koje ima svega oko 300 m. Po izlasku preko strme, kratke dionice, staza skreće ulijevo. Teren je čist narednih par stotina metara. Staza se ponovo spušta prema izvoru Crnojevića rijeke, zaokreće poludesno i kroz rijetko nisko drveće približava se pećini, koja se ispod visokih kamenih litica pojavljuje u daljini. Ispred pećine spušta se široko suvo rječno korito, ispunjeno kamenim gromadama. Stiče se utisak da je nekada iz pećine izlazila velika količina vode koja je napravila rječno korito.. Otvor pećine je visine oko 15 - tak metara. Podzemne vode koje se slivaju sa cetinjskog polja poniru, pa izviru ispod Obodske pećine na udaljenosti od oko 300 m. Od njih nastaje Crnojevića rijeka.

Ova tura je dio Ekološko - rekreativne staze “ Obod ” ( Rijeka Crnojevića ).

Atraktivnost ture (1–5): 5


3D Google mape prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Obodsku pećinu ( Rijeku Crnojevića ) iz Podgorice ide magistralnim putem Podgorica - Cetinje. U mjestu Brežine sa magistralnog puta ulijevo se odvaja lokalni put za Rijeku Crnojevića, koji prolazi preko Careva laza, Rvaša i Pavlove strane, smještene iznad Rijeke Crnojevića i sa koje se otvara odličan pogled na Skadarsko jezero !


Sa Pavlove strane put se postepeno spušta prema Rijeci Crnojevića. Pogled sa puta na Skadarsko jezero postaje sve više širi i u daljini se vidi Vranjina. Pogled na Rijeku Crnojevića je fantastičan ! Lijevo od centra naselja preko rijeke na brdu vidi se Obodski grad, a u daljini iza prevoja udolina okružena kamenim liticama u kojoj se nalazi Obodska pećina.


Fabrika za preradu ribe u Rijeci Crnojevića, spomenik iz NOR-a, most Ljeskovac, centar naselja ( bivše Pazarište ) i Novi ( “Danilov” ) most. Nažalost , vrijeme je stalo u ovom bivšem prijestolnom gradu.. Mnoge zgrade u naselju su prazne ili polusrušene, ali kao da čitav prostor svojim izgledom podsjeća na slavnu prošlost ovog područja..


Staza kreće iz centra naselja u pravcu juga i prati lijevu obalu Crnojevića rijeke. Prolazi pored napuštene zgrade bivšeg hotela i izlazi iz uređenog dijela naselja na makadamski put koji vodi do HE “Rijeka Crnojevića”.


Dalje od hidroelektrane nastavlja pješačka staza koja prolazi kroz gusto rastinje u kojem se naziru ostaci građevina iz prošlosti, kao i kanala koji su bili u funkciju HE i pogona za vlačenje vune.. dijelom prolazi pored same rijeke. U kišnim periodima godine Crnojevića rijeka je bogata vodom pa njeni brzaci izgledaju fantastično !


Putanja potom skreće udesno uspinjući se par desetina metara pravo naviše i kroz rijetku šumu izlazi na jednu betonsku stazu. Po izlasku na stazu skrećete lijevo i nailazite na informativnu tablu. Betonska staza ( uskoro to biva jasno), ustvari predstavlja betonske ploče kojima je pokriven dolazni kanal za vodu za potrebe HE..


Ukoliko od otvora u kanalu skrenete lijevo prema rijeci par desetina metara, možete vidjeti ostatke starih mlinova i sići do obale rijeke. Korito rijeke je na ovom mjestu živopisno sa primjercima neobičnih kamenih figura u njemu.


Od starih mlinova vraćate se nazad do informativne table, a zatim stazom nastavljate poludesno naviše, u pravcu Obodske pećine. Na tom dijelu su karakteristične drvene stepenice, izgrađene radi lakšeg savlađivanja strme padine. Po izlasku na zaravan produžava se lijevo, nakon čega se staza blago ponovo spušta na nivo rijeke i prolazi u blizini kanala za vodu. Desno od staze nailazite i na jednu manju pećinu.


Slijedi poslednjih 200 m do pećine.. Staza na ovom dijelu ide gotovo ravno, kroz rijetko drveće, a zadnji dio prije pećine je obezbijeđen kamenom podzidom.


Ispred pećine spušta se široko suvo rječno korito ispunjeno kamenim gromadama. Na stijeni ispred pećine natpis “ PK Gorica 2001 ”.