Predrag Popović
Sep 22, 2016 · 7 min read

Sedlena greda 2.227 mnm - Durmitor

Početak staze: 1.908 mnm, sa prevoja Sedlo na putu Žabljak - Trsa - Plužine.
Cilj: Sedlena greda, vrh 2.227 mnm.
Visinska razlika: 319 m.
Težina staze: srednja II.
Dužina staze: 2,40 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h 30 min.
Voda na stazi: nema. Vodom se možete snabdijeti na izvoru Studenac, koji se nalazi par desetina metara ispod puta Žabljak - Sedlo, oko 1,5 km prije prevoja iz pravca Žabljaka.
Opasnosti na stazi: ima. Vršni greben prije izlaska na sam vrh je prilično eksponiran.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: ima.
Kondiciona spremnost: mala - srednja.
Period godine najpovoljniji za uspon: ljeto, jesen.

Sedlena greda sa Ranisavom, Boljskim gredama, Lojanikom i Ružicom spada u južni dio durmitorskog masiva. Neobičnim izgledom dominira iznad pašnjaka Dobrog dola. Sa vrha Sedlene grede pruža se izvanredan pogled na veliki broj crnogorskih vrhova: Prutaš, Bobotov kuk, Bandijernu, Savin kuk, Ranisavu, Moračke planine, Boljske grede, Vojnik, Buručkovac, Lojanik, Ružicu, Volujak, Bioč, Maglić..

Kratak opis staze:

Prilazni put za Sedlenu gredu je sa Žabljaka regionalnim putem Žabljak - Trsa - Plužine. Regionalni put se kod Pošćenskog jezera (u blizini skijališta Savin kuk) odvaja sa magistralnog puta Šavnik - Žabljak i prolazi prekrasnim predjelom između vrhova Durmitora: Ranisave (sa lijeve strane) i Savinog kuka i Šljemena (desno), pa pored vrha neobičnog oblika - Stožine izlazi na planinarima poznati prevoj Sedlo (1.908 mnm). Ispod puta se nalaze durmitorska jezera: Modro, Srablje i Valovito, koja upotpunjavaju prelijepe pejzaže ovih predjela..

Početak staze je na prevoju Sedlo sa regionalnog asfaltnog puta, gdje je parking i mjesto za plaćanje takse NP. Markirana staza kreće sa prevoja u pravcu juga (prema sjeveru sa istog mjesta kreće staza za uspon na Bobotov kuk), strmim usponom preko travnatih površi u pravcu prve vidljive stijene prema nižem vrhu Sedlene grede, jasno uočljivom pastirskom stazom. Potom skreće polulijevo kosom travnatom padinom ispod stijena, nakon čega se stiže do jednog sipara. Strmim siparom staza ide pravo naviše par desetina metara, do ispod jedne veće stijene - od koje produžava lijevo i vrlo brzo se izlazi na prevoj sa kojeg je najviši vrh Sedlene grede vidljiv. Sa prevoja je odličan pogled na prilazni put Žabljak - Sedlo, kao i dolinu koja je okružena sa južne strane Ranisavom, a sa sjeverne nižim vrhom neobičnog izgleda - Stožinom i gdje su tri planinska jezera: Modro, Srablje i Valovito. Vrh Sedlene grede je sada jasno pred Vama.. Staza se sa prevoja spušta par desetina metara u travnatu uvalu koja razdvaja dva vrha Sedlene grede: sjeverni (niži) i južni (viši vrh). Uvala je nagnuta prema istoku, tj. prema prostranoj dolini koja vodi od Žabljaka prema prevoju Sedlo. Iz doline počinje pravi uspon na Sedlenu gredu, a prvu dionicu karakteriše strmi uspon travnatom padinom, pravo naviše do izlaska na vršni greben. Sa grebena se otvara izuzetan pogled na Bobotov kuk, Prutaš, Dobri do, Ružicu, Lojanik, Buručkovac i Boljske grede. Vršni greben Sedlene grede je oštar i veoma eksponiran, pa kretanje po njemu zahtijeva veliki oprez ! Nadalje do vrha nastavljate grebenom - samim vršnim dijelom ili gdje to nije moguće, neposredno ispod njega. Uspon vršnim grebenom nije naročito strm, ali teren je krajnje eksponiran sa obadvije strane. Ne preporučuje se prelazak čitave dionice do kraja uspona samim vrhom grebena (oko 350 - 400 m). Početni dio ove dionice treba proći sjevernom padinom ispod samog vrha grebena, potom kratko produžiti naprijed samim grebenom, da bi se ubrzo nakon toga prebacili na južnu, travnatu, vrlo strmu padinu i ispod vršnih stijena bezbjedno izašli na završnu glavicu. Ona je mnogo pristupačnija u odnosu na centralni dio vršnog grebena koji je nepristupačan i opasan za bezbjedan prolaz, a na ovaj način njegovim obilaženjem izbjegavate rizik. Nakon prolaska kose južne padine staza bezbjedno, bez većih problema izlazi pravo naviše do završne glavice, tj. do samog vrha.

Vrh je travnat, kamenit, prostran i bezbjedan, sa odličnim pogledom na sve strane. Na vrhu je mali betonski stub ukopan u zemlju, kao i natpis na kamenoj ploči “ Sedlo 2227 “.

Atraktivnost ture (1–5): 5


3D Google staza prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Sedlenu gredu ide sa Žabljaka. Sa magistralnog puta Šavnik - Žabljak, blizu Pošćenskog jezera odvaja se regionalni asfaltni put Žabljak - Trsa - Plužine. Dionica tog puta do prevoja Sedlo je duga oko 8 km. Put prolazi prelijepom dolinom. Lijevo iznad doline je vrh Ranisava, desno oštar vrh Stožina, pravo je prevoj Sedlo, a lijevo od njega prostorom dominira izuzetni vrh Sedlena greda. U dolini postoje tri planinska jezera: Modro, Srablje i Valovito. Prije prevoja sa lijeve strane ispod puta postoji izvor sa pitkom vodom.


Staza počinje sa prevoja u pravcu juga pravo naviše, prema stijenama koje su vidljive sa puta. Ubrzo se pojavljuje markacija i pastirska staza koja je jasno vidljiva. Po dolasku blizu stijena staza skreće ulijevo i blago naviše, a zatim strmim usponom uz sipar izlazi na prevoj iznad doline između dva vrha Sedlene grede. Sa prevoja je odličan pogled na dolinu ispod prevoja Sedlo, kojom ste upravo prošli.


Vrh Sedlene grede je vidljiv sa prevoja. Staza se sa njega blago spušta u travnatu dolinu, a zatim se pravo naviše, strmim usponom izlazi na vršni greben Sedlene grede..


Pogled sa vršnog grebena na Bobotov kuk, Prutaš, Dobri do, Ružicu, Lojanik, Buručkovac, Ranisavu, Vojnik..


Vršni greben Sedlene grede je neobičnog izgleda. Vrlo je eksponiran pa prolaz do vrha treba izvršiti sa velikim oprezom !


Prilaz vrhu po prelasku središnjeg dijela vršnog grebena treba izvršiti južnom, prilično strmom, travnatom padinom. Nakon toga, pošto se ponovo izađe na greben, pa sve do samog vrha teren je lakši, a uspon bezbjedniji. Na vrhu postoje natpis na kamenoj ploči i betonski stub.


Pogled sa vrha na Ranisavu, Pošćensko, Vražje i Riblje jezero, Stožinu, Bandijernu, Bobotov kuk, niži vrh Sedlene grede, Prutaš, Ružicu, Lojanik, Buručkovac, Ivicu, Moračke planine, Sinjavinu..


Pogled na Sedlenu gredu sa Buručkovca i Prutaša.

VRHOVI CRNE GORE - PEAKS OF MONTENEGRO

Odlazak u planinu za mene je uvijek bio poseban čin. Kad kreneš u planinu pristupaj joj smireno i sa poštovanjem. Poštuj planinu, poštovaće i ona tebe…

Predrag Popović

Written by

mail: sonex@t-com.me

VRHOVI CRNE GORE - PEAKS OF MONTENEGRO

Odlazak u planinu za mene je uvijek bio poseban čin. Kad kreneš u planinu pristupaj joj smireno i sa poštovanjem. Poštuj planinu, poštovaće i ona tebe…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade