Disables’ Opportunity

Vulcan Coalition
Vulcan Coalition
Published in
1 min readJun 11, 2020

--

ปัญหาเรื่องความพิการเป็นหนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่สังคมมีความเคยชิน จนทำให้เกิดความละเลย (Ignorance) ไม่ได้ตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ทัศนคติต่อคนพิการยังมีผลอย่างมากต่อปฏิสัมพันธ์ของผู้พิการที่ได้รับจากคนไม่พิการ ยกตัวอย่างเช่น นิยามสากลของคําว่าความพิการยังมีความเข้าใจต่างกัน อย่างในสหรัฐอเมริกามักจะเรียกผู้พิการว่า แฮนดีแคป (Handicap) ซึ่งหมายความว่าผู้ที่เสียเปรียบ/ต้องการแต้มต่อจากผู้อื่น แต่ในสหราชอาณาจักรมักจะเรียกว่า ดิสเอเบิล (Disable) หรือผู้ไร้ความสามารถ

“คนพิการไม่ได้ต้องการได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ ที่มากไปกว่าโอกาสที่จะได้อย่างเท่าเทียมกับคนไม่พิการ”

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการระบุถึง “สิทธิคนพิการ” ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมเฉกเช่นเดียวกับคนไม่พิการ แต่ประเทศไทยยังมีเด็กพิการที่เรียนจบการในระดับมัธยมศึกษาจำนวนน้อยมากเนื่องจาก

  • อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยแปล และห้องสมุดเทป
  • ขาดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม เช่น พื้นผิวต่างสัมผัส (Braille Block) บันไดพร้อมราวจับ ทางลาดในองศาที่เหมาะสม ทางเดินที่มีสัญลักษณ์สำหรับคนพิการ ที่จอดรถ ห้องน้ำหรือห้องพักสำหรับคนพิการ
  • โครงสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เช่น ทางลาด ลิฟต์ ประตูที่เหมาะสมกับการใช้เก้าอี้รถเข็น หรือที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ (Priority Seat)

ท้ายสุดแล้วนอกจากตัวบทกฎหมายการเคารพสิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิของผู้พิการแล้ว สิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเหลือมล้ำทางสังคมคือ การสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อ ถ้อยทีถ้อยอาศัย โดยเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน เช่น ให้เกียรติคนพิการมองว่าคนพิการก็มีความสามารถ ไม่จอดรถในที่จอดรถของคนพิการ หากนั่งที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ (Priority Seat) ให้คอยสังเกตและลุกให้บุคคลที่มีความต้องการนั่ง เป็นต้น

ในส่วนของ Vulcan เรามองว่าคนพิการแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่คนไม่พิการไม่มี และความสามารถเหล่านั้นมีศักยภาพพอที่จะขับเคลื่อนวงการ AI ในเมืองไทยไปข้างหน้า สำหรับ Vulcan การจ้างคนพิการจึงไม่ใช่เพราะความสงสาร แต่เป็นการทำงานร่วมกันที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศไทยและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

--

--

Vulcan Coalition
Vulcan Coalition

Vulcan Coalition (Social Enterprise) — AI Data Crowdsourcing เพื่อสร้างสรรค์งานเฉพาะทางให้กับคนพิการ เพื่อประโยชน์ของคนพิการ