David Marko
May 24, 2018 · 2 min read

Posílání zpráv jako forma komunikace je jedna ze základních výbav prostředí Google App Makeru. V rámci komunikace aplikace s uživateli máme k dipozici několik možností:

  • posílání klasických emailových zpráv — jedná se o základní komunikační nástroj, který je z pohledu Google App Makeru kvalitně podporován. Z aplikací lze odesílat zprávy s HTML obsahem, obrázky, přílohami. Odesílat poštu lze i pomocí Gmail API, tedy přímo z Gamilu přihlášeného uživatele. Jemu pak např. zůstane zpráva v odeslané poště.
  • posílání SMS, ‘Push’ zpráv — součástí programového prostředí Google App Makeru je k dispozici HTTP klient, pomocí kterého můžeme elegantně komunikovat s externími službami. Využít tak například můžeme služeb posílání SMS zpráv či jiných komunikačních nástrojů, jejich technické API je založeno na HTTP protokolu.
  • kalendář — dalším nástrojem v komunikaci s uživatelem je možnost vytváření záznamů do kalendáře přihlášeného uživatele. Obsahuje-li logika Google App Maker aplikace práci s kalendářovými událostmi, můžeme uživateli automaticky vytvářet kalendářové události … třeba o naplánované poradě, na kterou přijal pozvání.

Vyvíjíme v Google App Makeru

Vše o vývoji v Google App Makeru

David Marko

Written by

long time … husband, father, Christ follower, developer

Vyvíjíme v Google App Makeru

Vše o vývoji v Google App Makeru

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade