WasteIQ søker fullstack utvikler

Vi søker etter unge og sultne utviklere som ønsker å være med å utvikle en verdensledende IoT-plattform for smart avfallshåndtering i byer.

Vil du redde verden? Fikse plastproblemet? Er du glad i IoT-protokoller, sensorer, integrasjoner, APIer og javascript? Smart digitalisering er en forutsetning for sirkulærøkonomien. WasteIQ er en av landets mest spennende oppstartsbedrifter, med base i Bergen. Vi drifter i dag store deler av avfallsinfrastrukturen i Bergen. Nå jakter vi 1–2 unge utviklere som kan være med å videreutvikle løsningen, og bringe løsningen videre ut i verden.

Vi er på jakt etter dyktige digitale sjeler (med tilhørende skarpsindige hoder) som evner å tenke klart i møte med kompleksitet. Vi kan også være åpen for studenter som vil jobbe deltid og IT-studenter som kan kombinere utviklerjobb med å skrive master/phd-oppgave. Vi er fleksible med tanke på praktisk organisering, men det er en fordel å jevnlig kunne sitte samlokalisert med resten av teamet i Bergen. I starten må en del driftsoppgaver påregnes.

Litt om plattformen:

• WasteIQ er integrert mot ulike avfallsløsninger. Vi standardiserer og beriker data fra adgangskontrollerte anlegg og sensorer (nivåmålere, geosporing etc). Dataene distribueres videre via APIer til ulike systemer, herunder gebyrberegning og logistikkløsninger.

• Vi har også en egen administrasjonsklient som visualiserer data og forenkler hverdagen til de ulike menneskene som jobber i grensesnittet mellom infrastruktur og kunder. Denne skal videreutvikles fremover.

• Plattformen er tilpasset både offentlige og private avfallsselskap, og muliggjør nye forretningsmodeller — eksempelvis “pay-as-you-throw”-modeller.

Vi har store ambisjoner for plattformen, både teknisk og kommersielt. Løsningen er i produksjon, og drifter i dag datafangst fra smarte containerløsninger og det underjordiske rørsystemet i Bergen. Vi setter fremover i gang et spennende innovasjonsprosjekt, som sikter på å samle data om alle avfallstransaksjoner i Bergen. Selskapet ble nominert til innovasjonsprisen i avfallsbransjen i 2019 og vekker internasjonal oppsikt — blant annet ved at vi støtte for pay-as-you-throw gebyrberegning.

Stikkord for teknologien er Javascript, Node.js og graphQL. Løsningen skal driftes som en multivendor løsning i nettskyen basert på virtuelle containere (Kubernetes el.).

Den vi søker etter:

Vi ser etter en junior utvikler. Det betyr at du ikke nødvendigvis trenger å ha langt fartstid. Vi er mest opptatt av et skarpsindig og ryddig hode som lærer fort. Avfallsbransjen er litt gubbete, med mange menn. Flere flinke kvinner trengs i denne bransjen!

Egenskapene vi ser etter:

 • Nevenyttig. Gjerne en kunnskapsrik, nysgjerrig og teknologiinteressert ung ingeniør/ingeniørstudent som behersker moderne javascript. Må helst ha en viss interesse for IoT og sensorikk etc.
 • Oppdatert. Interesse for tekniske standarder og datakommunikasjon (LoraWan, MQTT etc) vil være en fordel. Det samme gjelder erfaring fra bruk av offentlige registerdata.
 • Fleksibel og effektiv. Vi samarbeider for å sikre fremdrift og håndtere våre hyggelige kunder på en profesjonell måte.
 • Serviceminded og allsidig. Innstilt på å bidra også i forvaltning. I stand til å levere profesjonelt inn mot både utviklingsprosesser og i daglig drift av løsningen.

Hva får du?

 • Jobbe med erfarne utviklere og arkitekter, tett på forretningsutvikling.
 • Bli en del av et lite oppstartsselskap med innflytelse på dag-til-dag beslutninger
 • Attraktive betingelser. Avhengig av person kan vi tilpasse hverdag og lønn.
 • Muligheten for å være med på å utvikle en løsning som kan bli viktig for å løse plastproblemet og fremme en sirkulær økonomi.

Mer informasjon:

Anders Waage Nilsen
epost: anders@new.no
telefon: 918 14 356

wasteiq

The open waste transaction platform

  Anders Waage Nilsen

  Written by

  Entrepreneurial activist and tech-writer. Co-founder Fri Flyt, Netlife Bergen, Stormkast, Myldring, NEW, WasteIQ. More to come.

  wasteiq

  wasteiq

  The open waste transaction platform

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade