KINH BÁT CHÁNH ĐẠO

Biên soạn: TT. Thích Chân Quang

Vào Kinh


NIỆM HƯƠNG

➧ Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo O

➧ Thề trọn đời giữ đạo

Theo Phật Pháp làm lành

Cùng Pháp giới chúng sanh

➧ Cầu Phật từ gia hộ O

Tâm bồ đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác. O

KỲ NGUYỆN

Hôm nay đệ tử chúng con trì tụng kinh Bát Chánh Đạo, nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho đệ tử chúng con tội diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. O

CÚNG HƯƠNG

➧ Giới hương định hương dữ huệ hương

Giải thoát, giải thoát tri kiến hương

Quang minh vân đài biến Pháp giới

Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền O

Nam mô hương cúng dường Bồ Tát

(3 lần) O

TÁN THÁN PHẬT

➧ Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy của khắp trời người

Cha lành chung bốn loại. O

➧ Nay con nguyện quy y

Diệt trừ vô lượng tội

Dâng lên lời tán thán

Ức kiếp vẫn khôn cùng. O

➧ Con thì vô nghĩa Phật vô biên

Cảm ứng sâu xa rất diệu huyền

Một chỗ dung thông vô lượng cõi

Mười phương chư Phật hiện toàn thân

Con như quỳ trước từng Đức Phật

Cúi đầu đảnh lễ đến vô biên. O

LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật và Mười Phương Phật. O (1 lạy)Chí Tâm đảnh lễ, Nam Mô những Kinh thiên Thế Tôn dạy và Mười Phương Pháp. O (1 lạy)Chí Tâm đảnh lễ, Nam Mô Thánh Tăng theo Thế Tôn học và Mười Phương Tăng. O (1 lạy)

KHAI KINH

➧ Pháp vi diệu rất sâu vô lượng

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe được xin trì tụng

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. O

(3 lần) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtO


KINH BÁT CHÁNH ĐẠO

➧ Kính lạy Đấng Chánh Giác

Như vầy con đã nghe

Tại Lộc Uyển rừng xanh

Sau khi vừa chứng ngộ

➧ Thế Tôn đến tận chỗ

Hóa độ rất tận tình

Cho nhóm Kiều Trần Như

Đều thành A la hán

➧ Sau khi khuyên năm vị

Khéo giữ ý trung dung

Phật dạy lẽ tột cùng

Bài kinh Tứ Diệu Đế

➧ Ai hiểu đời là Khổ

Tức là đã hiểu rằng

Có một cõi Niết Bàn

Vượt ra ngoài sinh tử

➧ Ai hiểu đời là khổ

Tức là phải hiểu rằng

Khổ phải có nguyên nhân

Bởi Vô minh Ngã chấp

➧ Ai tin có Giải thoát

Tức là phải tin rằng

Phải có một con đường

Đi về nơi cao thượng

➧ Kính lạy Đấng Chánh Giác

Muôn đời con tôn thờ

Đường Bát Chánh bao la

Dẫn về nơi Giác ngộ. O

Thứ nhất là Chánh Kiến

Là hiểu được đường đi

Của Nhân Quả chi li

Từ đời này đời khác

➧ Nghiệp một lần gây tạo

Thành quả báo về sau

Chẳng biết lâu hay mau

Nhưng không hề nhầm lẫn

➧ Rồi tột cùng Giác ngộ

Là Vô ngã hoàn toàn

Thành tuyệt đối vị tha

Từ bi và Trí tuệ

➧ Vô số điều đạo lý

Khắp pháp giới bao la

Càng lúc càng hiểu ra

Theo tháng ngày tu tập. O

Chánh Tư Duy kế tiếp

Là xây dựng tâm hồn

Thành đạo đức hiền lương

Theo từng lần tác ý

➧ Khi khởi tâm bất thiện

Là quyết chí diệt trừ

Biết hối hận ăn năn

Biết canh phòng lần khác

➧ Khi đối duyên tiếp cảnh

Luôn tác ý thiện lành

Tự nhắc chẳng có ta

Để mà tham mà giận

➧ Thường tự răn tự nhắc

Phải biết sống vị tha

Luôn cung kính ái hòa

Không khoe khoang kiêu mạn

➧ Thường khởi tâm tôn kính

Mường Phương Phật Pháp Tăng

Như ngưỡng vọng cao sơn

Còn mình như bụi rác

➧ Thường khởi tâm ban rải

Từ bi khắp nơi nơi

Địa ngục hay cõi trời

Cả cỏ cây vạn loại

➧ Tự nhắc mình tránh khỏi

Những ô nhiễm thấp hèn

Giữ giới hạnh sạch trong

Theo gương bao bậc Thánh

➧ Càng ngày càng tinh tế

Kiểm soát tâm ý mình

Phát hiện những điều sai

Nhỏ như là sợi tóc. O

Thứ ba là Chánh Ngữ

Là làm chủ từng lời

Để rơi vào lòng người

Toàn những điều cao đẹp

Chẳng có gì tốn kém

➧ Chẳng vất vả công lao

Nhưng tội phước rất nhiều

Mỗi khi lên tiếng nói

Đừng chê bai bừa bãi

➧ Kẻo xúc phạm bậc hiền

Nhiều kiếp tổn phước duyên

Có khi sinh cầm thú

Cố gắng khen người tốt

➧ Khen cho người khác nghe

Để mọi người phát tâm

Rồi hướng theo điều thiện

Luôn ngợi ca Phật Pháp

➧ Kiên nhẫn độ từng người

Về với bóng từ bi

Để rời xa đau khổ

Hay nói về Nhân Quả

➧ Về nhiều kiếp luân hồi

Cho người biết tin sâu

Mà làm lành lánh dữ

Không nói điều dơ bẩn

➧ Không nói điều khen mình

Không nói điều đua ganh

Không nói điều giả dối

Vô số điều phải nói

➧ Tạo nên công đức lành

Nên cẩn thận thông minh

Khi cất lời mở miệng. O

Thứ tư là Chánh Nghiệp

Là vô số việc làm

Rất cụ thể lợi tha

Yêu thương và giúp đỡ

➧ Không làm điều ác độc

Gây đau khổ chúng sinh

Chỉ làm những việc lành

Cho chúng sinh an lạc

➧ Có khi là lui lại

Nhường người tốt tiến lên

Có khi là bước lên

Gánh lấy điều nặng nhọc

➧ Có khi là nghiêm khắc

Ngăn kẻ xấu làm sai

Có khi là ra tay

Giúp những ai hành thiện

➧ Dù còn trong khốn khó

Vẫn cố gắng không ngừng

Làm từng chút việc lành

Đắp xây nền công đức

➧ Rất siêng năng lễ Phật

Sám hối nghiệp nghìn xưa

Việc bất thiện ngăn chừa

Điều thiện lành chất chứa

➧ Bồ tát thường gián tiếp

Giúp mà không ai hay

Nên phước giữ tròn đầy

Để chia cho tất cả

➧ Biết bao nhiêu việc tốt

Khắp ba cõi sáu đường

Là Chánh nghiệp phi thường

Thành vô biên phước báo. O

Thứ năm là chánh Mạng

Là nghề nghiệp mưu sinh

Nuôi sống bản thân mình

Qua kiếp người tạm bợ

➧ Nhờ phước từ Chánh Nghiệp

Nên người được tự do

Chọn nghề nghiệp sao cho

Phước lành sinh thêm mãi

➧ Nghề tốt phải gồm đủ

Hai yếu tố sau đây

Là tạo phước từng ngày

Có thời gian tu tập

➧ Riêng tỳ kheo tu sĩ

Chỉ khất thực xin ăn

Chớ suy tính kinh doanh

Mà sai đường xuất thế

➧ Nhưng sa môn khất thực

Không luồn cúi thấp hèn

Mà đĩnh đạc uy nghi

Bất cần và thanh thản

➧ Đem cuộc đời thanh tịnh

Giáo hóa khắp chúng sinh

Đổi lấy bát cơm lành

Ung dung đường thiên lý. O

Sáu là Chánh Tinh Tấn

Thực hành cách nhiếp tâm

Trong thiền định thậm thâm

Vô vàn điều gian khó

➧ Lúc này tâm chưa nhiếp

Vọng tưởng còn chập chùng

Thân đau mỏi không ngưng

Nhưng không hề thoái chí

➧ Có khi là thân quyến

Gây trở ngại đủ điều

Hoặc bệnh tật triền miên

Nạn tai không lường hết

➧ Dù còn nhiều chướng ngại

Nhưng hành giải vững lòng

Như núi đá ung dung

Giữa bão giông sấm sét

➧ Lòng dặn lòng đã quyết

Dù trăm kiếp ngàn đời

Tinh tấn mãi không thôi

Đi về nơi Vô ngã

➧ Ngồi kiết già phu tọa

An trú khắp toàn thân

Cảm giác khắp toàn thân

Thân nghiêm trang bất động

➧ Rồi nhẹ nhàng quán chiếu

Thân tạm bợ vô thường

Già bệnh chết thảm thương

Theo bụi xương bay mất

➧ Biết thân này đang thở

Thân này đang thở vào

Thân này đang thở ra

Rõ ràng từng chút một

➧ Mỗi phút giây cuộc sống

Vẫn an trú toàn thân

Vẫn nhớ thân Vô thường

Đêm ngày không gián đoạn.

Bảy là vào Chánh Niệm

Tâm tỉnh giác rỗng rang

Lòng thanh toát nhẹ nhàng

Nhưng vẫn còn niệm khởi

➧ Nhờ vào sức tỉnh giác

Hành giả kiểm soát tâm

Không mờ mịt mê lầm

Chạy theo ngoài thanh sắc

➧ Hành giả biết tác ý

Theo Vô ngã Từ bi

Gắng diệt trừ sân si

Tâm càng thêm đạo đức

➧ Dù bắt đầu an lạc

Nhưng chỉ mới bắt đầu

Chưa phải đã vào sâu

Trong cõi thiền vi diệu

➧ Như đi trên băng mỏng

Hay chông nhọn than hồng

Xin cẩn thận vô cùng

Lúc này đầy nguy hiểm

➧ Nếu sai lầm tác ý

Với kiêu mạn ngấm ngầm

Len lỏi trong nội tâm

Ắt có ngày điên loạn

➧ Càng thêm Tôn kính Phật

Đến tuyệt đối vô biên

Nguyện thân mạng cúng dường

Lên Mười Phương Tam Bảo

➧ Hành giả còn vất vả

Mấy mươi kiếp tái sinh

Lên xuống giữa trời người

Mới hết đường Chánh Niệm

➧ Diệt trừ Năm Triền Cái

Nóng giận và Tham lam

Trạo cử với Hôn trầm

Thứ năm là Nghi hối

➧ Với thời kỳ mạt pháp

Người tu đến chỗ này

Nhầm tưởng đã đủ đầy

An trú nơi thánh quả

➧ Có khi bị ảo giác

Hiện đủ điều lạ kỳ

Khiến kiêu mạn hoang mang

Để rồi vỡ tan hết

➧ Có khi được thần trí

Biết nhiều việc lạ thường

Càng tưởng chứng cao siêu

Rồi lạc vào ma đạo

➧ Vì vậy càng cố gắng

Lễ Phật lòng khiêm cung

Quán vô ngã hư không

Để đi qua vực thẳm

Thứ tám là Chánh Định

Bậc thứ nhất Sơ thiền

Thân an lạc vô biên

Dứt xong điều ái dục

➧ Nhưng vẫn còn tầm tứ

Niệm vi tế sâu xa

Về đạo lý bao la

Nên cũng còn chướng ngại

➧ Nhị thiền tâm sạch niệm

Thân tỉnh giác tuôn trào

Như mạch nước dâng cao

Không bao giờ vơi cạn

➧ Tam thiền trùm pháp giới

Thân đồng cõi hư không

Vật chất cũng là tâm

Khắp đất trời an lạc

➧ Tứ thiền là tuyệt đối

Tâm tịch tịnh như như

Cả vũ trụ thái hư

Đã vào nơi bản thể

➧ Nếu tiếp theo quán chiếu

Để chứng đạt Tam Minh

Hành giả sẽ trở thành

Thánh nhân A la hán

➧ Kính lạy Mười Phương Phật

Đường Bát Chánh cao siêu

Con chẳng thể hiểu nhiều

Nhưng nguyện lòng tu tập

➧ Bao chúng sinh lạc lối

Trong tà kiến si mê

Chưa biết chỗ đi về

Dòng luân hồi trôi mãi

➧ Cúi xin Mười Phương Phật

Cho Bát Chánh Đạo này

Đến mọi chốn nghìn nơi

Cho chúng sinh tỉnh ngộ

➧ Nguyện chúng con dũng cảm

Đem Bát Chánh Đạo này

Nói với cả mọi người

Như món quà cao quý.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện hành

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng. (1 lạy) OTự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy) OTự quy ý Tăng, nguyện cho chúng sinh, tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau. (1 lạy) O

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.