THẾ NÀO LÀ HOÀ HIỆP ÂM DƯƠNG

Trong phép luyện đơn, điều căn bản là hoà hợp âm dương, chế luyện thần khí. Thần khí tức là âm dương. Vì thế trong lúc công phu, tâm trung phải đại tịnh để thần dẫn dắt chơn khí vận chuyển khắp toàn thân, cho nên thần với khí lúc nào cũng hoà hiệp nhau, lúc xuống hồi lên không được phép rời nhau.

Nếu vạn nhứt người tu đơn có phút giây lơi lỏng, sơ hở không kèm tâm giữ ý cho chặt trong vòng tròn chạy quanh để cho nó chạy thoát ra ngoài cũng như ngựa sổ chuồng (phóng tâm), chỉ còn chơn khí đơn phương vận chuyển thì rượu đề hồ không có mà lửa tam muội được dịp lần lên đốt cháy kim đơn .

Niệm lục tự Cao Ðài :
Lòng dặn lòng đừng xa lục tự,
Câu mật truyền con giữ tinh vi,
Công phu hạnh đức trọn ngày,
Ðạt thành đạo cã huyền vi khó gì.

Biết rằng đệ tử đang lâm cơn đại nạn và căn nguyên bổn. Vậy nên Thầy thả lưới lần theo mà độ các con, miễn con còn đốt một cây nhang, miệng niệm Cao Ðài lục tự thì Thầy sẽ có diệu dược trừ căn.

Long Hoa 13.3.1960

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.