WEDO
Published in

WEDO

Project Risk Management — [A Short Story] By Coach Num

เกริ่นว่าเริ่มต้นจาก PMI (Certification Body ให้ Certified สำหรับคนที่ Qualified → take exam → รับ Certificate) ซึ่ง PMI นี้ก็มี Certificate ที่ชื่อว่า PMI-RMP (Risk Management Professional)

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็น 1/10 Knowledge Area (PM = 40+ Process) ซึ่งใน Risk Management มีประมาณ 6 Process ที่อยู่ใต้องค์ความรู้นี้

  1. เริ่มจากการ Plan

ผู้เกี่ยวข้อง

ถ้า Project เราไม่มี Risk Team (ทีมที่ทำหน้าที่จัดการความเสี่ยง) — PM จะต้องเป็นคนแพลน แล้วจากนั้นให้คนมาช่วย Identify

  • Project ที่มี Financial ใหญ่ๆ ควรจะมี Risk Team

Overview

  1. Business Risk = Gain / Loss เช่น Product เวลาขายออกไป เราได้เงิน หรือสูญเงิน
  • “cause-risk-effect” format to naming the risk

เทคนิคในการ Identify Risk

  • Brainstorming

“ถ้าเราเห็น ลูกน้ำเยอะ เราก็คว่ำมันทิ้งก่อน จะได้ไม่ต้องมี ยุงมากัดเรา”

และยังมีเทคนิคอีกมากมาย ให้ไป Search (เพื่อทำความเข้าใจต่อได้) เช่น

Risk Register

เอาของที่เก็บมาได้ 100 items มาเก็บไว้ในนี้ เรียกมันว่า overall project list

  • การเก็บ Requirement — ลูกค้าทำหลาย Project ไม่มีเวลารับนัดให้เราเก็บ Requirement ของ Project นี้เลย

จากนั้นเอามาเก็บใน Activity เช่น

  • Low Risk = Likelihood, Impact น้อย แค่ Record ไว้

การทำ Probability (Likelihood) กับ Impact โอกาสที่มันควรเกิดขึ้น ไม่ควรมากกว่า 8 ถ้ามันเกิน แสดงว่ามันเป็น Fact ไม่ใช่ Risk ต้อง Handle ในรูปแบบอื่น

“ในโลกความจริง ไม่ใช่ทุก Risk ที่อาจจะเกิดขึ้น จะเกิดขึ้น”

  • Monetary = เมื่อ Impact เริ่มกลายเป็นตัวเงินที่สามารถวัดได้

โจทย์

ด้วยความเสี่ยงทั้งหมดที่ได้มา เอามาเข้าสูตร EMV จากนั้นเอาตัวเลขมาบวกรวมกัน

เมื่อทำ Risk Assessment เสร็จแล้ว ก็จะมองเห็นว่า เราควรของบเพิ่มเท่าไหร่ในการทำงานนี้ (ที่ตั้งต้น 600k อาจจะไม่ได้เท่านั้น ถ้าเจอ EMV กับ Worst case เข้าไป)

  • ไม่เคยใช้เทคโนโลยีนี้ก็ไม่ต้องใช้มัน (ได้ไหมน้า)

Threats

  • อย่าแพลนแล้วเก็บไว้ พยายามกลับมา Define มัน ระหว่างทางก็ต้องทำพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นไป

Management Reserve = ขอเวลา / ขอเงินเพิ่มมาก่อน โดยการ มั่ว 10%, เดามั่วกว่าเดิม, ใช้หลักการการคิดเงินข้อที่ผ่านมา

เป็น Session ที่ผู้พูดของเราเป็น the rapper ไฟแล่บมาก ทางนี้ก็รัวนิ้ว สมองหมุนเร็วจี๋เหมือนกัน แต่ก็ได้ประโยชน์มากขั้นสุด ขอขอบคุณโค้ชพี่หนุ่มไว้ตรงนี้อีกครั้งค่ะ ❤

บทความโดย พริ้ว Digital Project Manager, WEDO

Originally published at https://priwziest.medium.com on February 21, 2022.

--

--

Community of T-shaped people: Business | Design | Technology

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store