Blockchain • Wat zijn de toepassingen binnen healthcare (dutch)

Wat zijn de mogelijkheden van blockchain in de healthcare sector? Thomas Marckx gaf een een tipje van sluier tijdens de Blockchain MICVlaanderen sessie.

Blockchain is een nieuwe technologie die ontstaan is naar aanleiding van de uitvinding van bitcoin in 2008. Het is een beloftevolle technologie voor de toekomst omdat het een aantal baanbrekende en unieke eigenschappen heeft.

Blockchain is een peer-to-peer netwerk met onwijzigbare transacties die als feit kunen aanschouwd worden.

De blockchain-tech van vandaag kan veel meer dan enkel assets/eigendom registreren. Het is mogelijk om code in de vorm van ‘smart contract’ decentraal te deployen zodat vergaande automatisatie mogelijk is.

Is het echt zo revolutionair?
In verschillende sectoren zoals de energiesector en de financiële wereld kan blockchain voor een revolutie zorgen. Je hebt geen energieleveranciers en banken meer nodig voor transacties. Derde partijen worden overbodig maar zal het zo’n vaart lopen?

In een interactieve MIConnect leggen Kurt en Thomas uit wat blockchain is, wat de toepassingen zijn en of het de wereld gaat veranderen?

En wat kan je ermee gaan doen binnen healthcare? Door middel van een brainstorm gaan we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen de gezondheidszorg.

Originele post http://www.micvlaanderen.be/ontdek-leer/2016/20161206-blockchain/

http://theledger.be

Like what you read? Give Wim Tobback a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.