Headliner: Harry Roberts

Filip Dedic
Jul 7, 2016 · 3 min read

Dámy a pánové, přivítejte skutečného kouzelníka. Front-endový architekt a konzultující CSS čaroděj na plný úvazek, Harry Roberts!

Magie může fungovat i pro jedničky a nuly. Ilu: Jakub Bachorík

Můžete mít jizvu u oka, můžete se jmenovat Harry a být vycházející hvězdou webových konferencí po celém světě. Ale jen Harry Roberts se kromě toho může pyšnit také tím, že si jej lidé vygooglí pomocí fráze „css wizardry.“ Ovládá totiž skutečnou magii, kterou umí předávat různě velkým týmům vývojářů ve společnostech a organizacích jako Google, Financial Times, BBC nebo například OSN. Harry ale není iluzionista: jeho kouzla fungují.

Svoji firmu CSS Wizardry založil po několika letech postupných příprav v roce 2013, zatímco pracoval jako Senior UI Developer na plný úvazek pro britskou telekomunikační firmu Sky. Na volné noze se vůbec neocitl ze dne na den, předcházelo tomu hlavně sdílení kousků kódu, publikování užitečných článků a účast na konferencích — přesně to, čemu se dnes říká „content marketing.“ Je také důležité dodat, že Harry není freelancer, který by putoval od jednoho projektu k druhému — nabízí konzultantské služby a školení jako front-endový architekt. Hlavní rozdíl? „Konzultanta by měli najmout jenom jednou. Všechny svoje znalosti a zkušenosti odevzdám ostatním vývojářům během workshopu nebo školení, případně pomůžu klientům udělat strategická rozhodnutí ohledně architektury kódu. Samotné programování už je na nich.“

Palmy na Floridě. Foto: Harry Roberts

Trénování a poradenství jej zavedlo doslova na cestu kolem světa a ve svém domovském Leedsu se ukazuje i po několikatýdenním turné. „Co mě naučilo cestování? V cílové destinaci je to vždycky super a lidi jsou fajn. Nejhorší je cestování samotné, na tom se ještě musí zapracovat.“ Harry je ale optimista:

„Můj život jsou vlastně nekonečné prázdniny spojené s prací, která mě vážně dost baví.“

To můžete brát doslova, protože o Harrym z jednoho podcastu víme, že si nevyzvedl svoje vysvědčení za A-Level (britská obdoba maturity). Podle svých slov prostě nechtěl přijít ani o jeden den ze svého tehdejšího zaměstnání ve vývojářské firmě. Že nechodil na vysokou možná ani nemusíme dodávat — někteří z nás to prostě nepotřebují. Možná s tím také souvisí skutečnost, že se univerzitní život někdy zbytečně uzavírá za exkluzivitu bádání a celé Open Source hnutí je vůči tomu v ostrém kontrastu. Otevřenost a sdílení Harrymu hodně imponuje: „Internet není SASS, React nebo kdovíco. Je to vždycky v první řadě o lidech.“ Na otevřenou vývojářskou komunitu údajně spoléhá víc než na standardy v programování a všechny jedničky a nuly dohromady. Dlouhodobě přispívá prostřednictvím svého profilu na Githubu. Doporučujeme třeba v kolektivu velmi oblíbené CSS Guidelines (3600 ★), jeho vlastní CSS architekturu inuitcss nebo automatickou linku účaří pro jednotnou typografii na webu.

„Skutečný CSS framework není berlička pro vývojáře. UI toolkit ukazuje, jak budou vypadat tlačítka a navigace. Framework pomáhá vytvořit je podle svých potřeb.“

Ptali jsme se Harryho, jaký aktuální trend v CSS by mohl být důležitý v blízké budoucnosti: „Layout. Určitě je teď důležité rozložení prvků na stránce. Zjistil jsem, že po letech dokonce i já zapomínám na to, že stránky jsou často trochu složitě zbastlené: nejdřív držely pohromadě pomocí tabulky, potom přišly vlastnosti float, clearfix … a kdovíco ještě. Určitě potřebujeme pořádný a hlavně jednotný mechanismus pro layouty. Sledujte Rachel Andrew, hodně se tomu věnuje.“ To slyšíme moc rádi, protože Rachel patří mezi naše další potvrzené řečníky! ✅

Harry Roberts. Ilu: Jakub Bachorík

Kromě usnadňování práce ostatním Harry také sdílí svoje zkušenosti prostřednictvím blogu a řady konferencí — letos mluvil například na Webstocku v novozélandském Wellingtonu (stejně jako náš další headliner Michael Lopp). Mezi jeho ostatní destinace patřila letos také SmashingConf v SF. O Harryho styl je prostě velký zájem po celém světě a nemůžeme se dočkat, čím nás okouzlí! ✨


Konference se koná 23. — 24. září v Praze. Aktuálně mezi největší star patří zmíněný Harry Roberts, Michael Lopp a také Peter Morville nebo Mark Boulton. Další speakeři budou postupně následovat a celý program zveřejníme do začátku srpna.

Lístky se zatím ještě dají koupit.

Těšíte se? Máte otázky nebo připomínky? Pište si s námi třeba na Twitteru.

WebExpo

Glimpse behind the scenes of preparations for the…

Filip Dedic

Written by

Čtenář, autor a editor. Pořád se učí tvořit ✨

WebExpo

WebExpo

Glimpse behind the scenes of preparations for the conference WebExpo 2018 (Prague, September 21-22, 2018)

Filip Dedic

Written by

Čtenář, autor a editor. Pořád se učí tvořit ✨

WebExpo

WebExpo

Glimpse behind the scenes of preparations for the conference WebExpo 2018 (Prague, September 21-22, 2018)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store