Við höfum gefið út nýtt viðburðadagatal fyrir árið 2019.

Dagatalið hentar sérstaklega vel til að poppa upp markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Eins hentar það til nota í innra markaðsstarfi og getur verið frábær leið til að efla fyrirtækjamenninguna.

Í dagatalinu má finna alls konar viburði og daga, hefðbundna íslenska frídaga sem og aðra skemmtilega daga.

Þú nálgast dagatalið hér:

VIÐBURÐADAGATAL 2019

WebMo Design

Our ramblings about all things digital marketing, web and mobile

Guðmundur Tómas Axelsson

Written by

CEO @ WebMo Design

WebMo Design

Our ramblings about all things digital marketing, web and mobile

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade