4 tips om als verzekeringsmakelaar uw weg te vinden in de digitale jungle

Louise
Louise
Oct 30 · 3 min read

Beheersplatformen, chatbots, online marketing tools… De nieuwe initiatieven schieten tegenwoordig als paddestoelen uit de grond. Als je dit als makelaar al opvolgt, dan is het vaak onbegonnen werk om het bos door de digitale bomen nog te zien. Welke tool kan mijn kantoor efficiënter doen werken? Op welke manier kan ik mijn productie verhogen zonder de voeling met mijn klanten te verliezen? Het zijn maar enkele van de vele vragen waar menig verzekeringsbemiddelaar vandaag mee worstelt. We lijsten graag enkele tips op waarmee u de weg kan vinden in de steeds groeiende jungle van digitale toepassingen.

1. Identificeer de échte uitdagingen binnen uw kantoor

We haalden het reeds aan: het aanbod aan digitale toepassingen in de markt groeit iedere dag. Voor zowat elke uitdaging binnen de verzekeringssector bestaat een tool die dé redder in nood is. Soms zelfs voor problemen die zo banaal zijn dat we ons kunnen afvragen of een beetje gezond verstand niet een betere oplossing zou bieden dan nóg een softwarepakket.

Het is belangrijk om als makelaar na te denken over de effectieve uitdagingen die uw kantoor vandaag hinderen en deze, al dan niet met de hulp van technologie, op te lossen. We dienen dus een duidelijk beeld te maken van wat een ‘must have’ binnen de kantoorwerking is, en welke toepassingen we eerder categoriseren als ‘nice to have.

2. Vergelijk het aanbod in de markt

Dit mag dan wel klinken als een evidentie, maar toch gebeurt het al te vaak dat een kantoor in zee gaat met de eerste digitale superheld die komt binnenvliegen. Akkoord, dat nieuw platform ziet er inderdaad veel beter uit dan wat we de laatste decennia op onze schermen gepresenteerd kregen, en uiteraard willen we ons innovatieve karakter in de verf zetten, maar uiteindelijk willen we allemaal het beste voor onze klanten én voor onszelf, toch?

Verschillende toepassingen die vandaag op de markt zijn hebben gelijkaardige functionaliteiten. Mogelijks zit net wat u zoekt vervat in een uitgebreider platform, dat u misschien zelfs nog verder helpt. Vergelijk dus rustig wat er op de markt beschikbaar is, om uiteindelijk te kiezen voor de tool waaruit u echte meerwaarde kunt realiseren.

3. Vraag een testperiode

De aankoop van nieuwe software is geen lichte beslissing. Het gaat gepaard met een nieuwe kost en vaak ook met een aanpassing in de manier van werken voor u en uw medewerkers. Elk zichzelf respecterend technologiebedrijf dat met nieuwe technologie op de markt komt biedt een gratis proefperiode aan. Gebruik deze test om na te gaan of een bepaalde oplossing uw kantoor kan vooruit helpen, en welke return u eruit kunt verwachten.

Vaak is een kortere testfase, bijvoorbeeld een tweetal weken, nuttiger dan een lange proefperiode. Dit omdat kleine details vaker boven water komen tijdens intensiever gebruik, terwijl deze over een langere periode makkelijker over het hoofd gezien worden.

4. Betrek uw medewerkers in het beslissingsproces

De eerste vraag die we ons als zaakvoerder steeds dienen te stellen is wie de effectieve gebruiker van een bepaalde tool wordt. In de meeste gevallen gaat het in de praktijk om de kantoormedewerkers. Het is dan ook evident dat zij geconsulteerd worden in het beslissingsproces. Vraag hun feedback tijdens de testperiode en ga na in welke mate zij de meerwaarde van een product inschatten. Het zou namelijk jammer zijn dat er een investering wordt gedaan in technologie, om die vervolgens stof te laten verzamelen in een vergeten hoekje van het wereldwijde web.

Digitalisatie is geen race

Tot slot nog dit: de digitale (r)evolutie is geen race. Het is een marathon. Deze wordt niet gewonnen door het eerste kantoor die vandaag kan uitpakken met dat nieuwste snufje, maar door zij die er de toekomstige werking aanzienlijk mee kunnen optimaliseren. Het gaat erom welk kantoor binnen vijf jaar kan zeggen dat zij er dankzij het gebruik van technologie in slaagden om efficiënter en doelgerichter te werken om op die manier écht het verschil te maken voor hun klanten.

WeGroup

We #insure the future

Louise

Written by

Louise

Virtual Assistant at WeGroup

WeGroup

WeGroup

We #insure the future

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade