Complexe verzekeringswetgeving? Drie zaken die u de weg tonen.

Louise
Louise
Jun 24 · 3 min read
Image for post
Image for post
Photo by on

De verzekeringssector is steeds meer onderworpen aan zowel nieuwe als veranderende wetgevingen. Verzekeringswet, IDD-richtlijnen, MiFiD-wetgeving en GDPR: het zijn al lang geen onbekenden meer.

Deze wetgevingen zetten het informeren van de consument centraal, alvorens een overeenkomst af te sluiten.

Ziet u echter het bos door de legale bomen nog? Nieuwe plichten zorgen onvermijdelijk voor een stapel voorbereidend werk, terwijl niet alle richtlijnen steeds even duidelijk en doorzichtig geformuleerd zijn.

We zetten graag enkele zaken op een rijtje die, zo blijkt uit onze uitgebreide bevragingen, makkelijk over het hoofd worden gezien.


1 — Informeer uw klant, zoals u graag op de hoogte gehouden wil worden

Verstrek correct en tijdig informatie over uw financiële dienst aan de consument.

De wetgever wil de consument beschermen. Dat doet ze via de informatieplicht waar u zonder enige twijfel sinds geruime tijd bekend mee bent. De informatieplicht omvat het meedelen van precontractuele informatie die de consument in staat stelt om, met kennis van zaken, een beslissing te nemen over het al dan niet onderschrijven van een verzekeringovereenkomst.

Deze precontractuele informatie verstrekt u het best vanaf u zich richt met een aanbod van een bepaalde dienst naar de consument. Afhankelijk van wat de consument verkiest verstrekt u deze informatie op papier of een duurzame drager zoals via email. Het kan zeker geen kwaad om hiervan in de mate van het mogelijke bewijs te bewaren. Dit kan bijvoorbeeld simpelweg door het aanmaken van een specifiek emailadres dat u steeds in bcc plaatst wanneer u de klant informatie per mail bezorgd.

2 — Verzeker uw aansprakelijkheid

Dek uw aansprakelijkheid in door uw documenten bij te houden

Iedere richtlijn voorziet een andere bewaartermijn voor uw documenten aangaande klantendossiers.

  • Volgens de FSMA dient u deze vijf jaar bij te houden,
  • de Verzekeringswet vraagt u dan weer rekening te houden met de verjaringstermijnen van de verzekeringscontracten
  • en volgens de GDPR bewaart u alle documenten dan weer ‘niet langer dan nodig’.

Welke bewaringstermijn is nu van toepassing? Ondanks het feit dat de wetgever hier tot op heden geen eenduidig antwoord voorziet, kan hij u wél adviseren. Het is namelijk sterk aangeraden dat u de documenten bewaart zo lang als nodig om uw aansprakelijkheid in te dekken.

3 — Hou informatie up-to-date

Actualiseer uw inschrijvingsdossier bij de FSMA

Het is belangrijk dat u de FSMA op de hoogte houdt van eventuele veranderingen op kantoor. Dit gaat van: adreswijzigingen tot het aanwerven van een nieuw personeelslid, aanpassing in het aantal personen PCP, wijziging in het aandeelhouderschap en uw hoedanigheid in de verzekeringssector. Sinds 2015, wordt u verwacht uw inschrijvingsdossier steeds digitaal actueel te houden via de .


“If you think compliance is expensive, try non-compliance”

Image for post
Image for post
Automatische compliance binnenin platform van WeGroup

Bovenstaande topics zijn slechts een selectie van de vele onduidelijkheden waar verzekeringsmakelaars vandaag in de praktijk op stoten. De afgelopen weken is WeGroup een groot aantal verzekeringsmakelaars en kantoormedewerkers gaan bevragen over hun ervaringen en uitdagingen. We delen dan ook graag onze resultaten en koppelen deze onmiddellijk aan praktisch advies. Onze gouden tip: laat u ondersteunen met de juiste expertise en tools.

De virtuele assistent Louise van WeGroup biedt u een houvast in de MiFiD-compliance en GDPR conformiteit. Iedere verzekeringsmakelaar die z’n kantoor digitaal transformeert met Louise is gegarandeerd MiFiD en GDPR-compliant. Wenst u meer informatie? Bekijk zeker onze website .

“Hoe voldoet uw kantoor aan de verzekeringswetgeving?” Doe !
Test uw kennis gratis op 5 minuten & ontdek verborgen opportuniteiten om uw kantoor op een nog hoger niveau te tillen.

Stay tuned voor verdere tips!

Milou Van Overloop
Trainee Legal Compliance HoWest

WeGroup

We #insure the future

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store