ProFlow van WeGroup: dé functionaliteit voor elke verzekeringsprofessional

Louise
Louise
Jul 29 · 3 min read

Tal van kantoormedewerkers zijn intussen vertrouwd met het ‘virtueel adviesgesprek’, de meest gebruikte en tevens oudste functionaliteit binnen het Louise platform. De toepassing wordt vooral gebruikt samen met de klant, of door de klant van op afstand. Steeds meer ontstond daarom de vraag naar een functionaliteit die bedoeld is voor louter professioneel gebruik door de kantoormedewerker. Om die reden ontwikkelde WeGroup een nieuwe toepassing voor Louise die inspeelt op deze behoefte en kosteloos toegankelijk is voor alle professionele klanten: ProFlow.

Aan de slag in slechts enkele minuten

In ProFlow kan de gebruiker snel en efficiënt producten vergelijken zonder telkens door het adviesgesprek met Louise te moeten lopen.

1. Vul de basisgegevens van het risicoprofiel in

Dat kan simpelweg door een of meerdere producttypes te selecteren, en vervolgens aan te duiden van welke partnermaatschappijen de gebruiker producten wenst te vergelijken.

Na het ingeven van de nodige klantgegevens (of rechtstreeks op te laden vanuit het beheerspakket) berekent Louise alle mogelijke productcombinaties bij de gekozen maatschappijen. Dat houdt elke samenstelling van hoofdproducten met bijkomende dekkingen of variaties (zoals vrijstellingen en uitbreidingen) in.

2. Filter de resultaten

Uiteraard is het niet de bedoeling dat een kantoormedewerker alle, soms wel honderden, resultaten overloopt. Louise voorziet namelijk een uitgebreid filtersysteem. Gelijkaardig met gekende platformen als Booking of Bol.com kan men simpelweg aanklikken welke elementen in de resultaten moeten worden opgenomen. “Ik ben op zoek naar een Omnium met een specifieke afschrijving en de volgende bijkomende dekkingen”, et voila! Zelfs een maximale prijs kan worden aangeduid, indien de klant een bepaald budget in gedachten heeft.

3. Wijzig gegevens binnenin de polisaanvraag en stuur door

Ook het aanbrengen van wijzigingen kan in enkele clicks. Na het kiezen van een of meerdere verzekeringsproducten kan de medewerker op maat van de klant aanpassingen maken. Zo kunnen dekkingen worden gewijzigd of bepaalde kortingen worden toegepast. Uiteraard houdt Louise bij dit laatste steeds rekening met de maximaal toegestane korting van het kantoor bij de verschillende maatschappijen. Wanneer uiteindelijk het perfecte product werd samengesteld, kunnen alle gegevens worden doorgestuurd naar de maatschappijmodule voor finale verwerking en polisopmaak.

Dankzij alle ProFlow functionaliteiten en de snelheid en efficiëntie waarbij producten kunnen worden vergeleken en onderschreven, wordt deze nieuwe functionaliteit dé toepassing voor elke professionele gebruiker van het Louise-platform.

Heb je vragen over deze of andere functies binnen de tool, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen, of neem een kijkje op de WeGroup website waar u alle mogelijkheden van het digitaal platform terug kunt vinden.

De voorlopige versie van ProFlow staat reeds online en kan getest worden. We kijken uit naar uw feedback, en streven steeds verder naar continue verbetering.

WeGroup

We #insure the future

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store