Robin Vangenechten
May 2 · 3 min read

Zoals je misschien wel las in ons meest recente e-book, kent ons land een gunstig investeringsklimaat voor vastgoed. Komende vijf jaar worden de prijzen van huizen jaarlijks 1,8% duurder. Terwijl appartementen dan weer onderhevig zijn aan een prijsstijging van 1,9%. Waarom dit misschien voor jou hét moment is om te investeren in vastgoed in België? We nemen je mee door enkele niet te missen voordelen.

#1 Langetermijnvoordelen niet te onderschatten

Vanwege de financiële voordelen op lange termijn zijn vastgoedbeleggingen een investering voor de toekomst. Een extra duwtje in de rug om bijvoorbeeld later je gewenste levensstandaard te behouden? Voor veel vastgoedbeleggers is dat het voornaamste argument om aan investeringsvastgoed te doen.

Kortom: vastgoedinvesteerders focussen zich dus allerminst op snelle winsten. Nee, planmatig en doordacht te werk gaan om op (middel)lange termijn een stabiel rendement te verkrijgen staat voorop.

#2 Lage rente van spaarboekjes én voordelig rentetarief bij de banken

Overweeg je om te investeren in een huis of appartement? Maar twijfel je? Dan vertellen we je graag dat de timing alvast goed zit. Want momenteel brengt het spaarboekje weinig tot niets op. Én staat de rente bij de banken historisch laag.

Experts vermoeden dat die rente niet zo snel de hoogte in zal schieten. Zo gaat onze economie op dit moment door een heropleving. Resultaat: de werkgelegenheid stijgt, terwijl de werkloosheid zakt.

#3 Ook risico is laag

Niet alleen de rente is laag: ook het risico van beleggingsvastgoed is beperkt. Je hoeft niet te vrezen voor beursschommelingen of fluctuaties in waarderingen. Daarnaast is vastgoed een zeer liquide markt, en kan je het pand of stulpje verkopen wanneer je maar wil. Eén ding is zeker: aankoop- en huurprijzen stijgen jaarlijks, dus mag je op beide oren slapen dat jouw investering daadwerkelijk wat oplevert. En hadden we al gezegd dat investeringsvastgoed een crisisbestendige investering is?

#4 Fiscale voordelen als garantie

Het betalen van de belastingen is een van de weinige zekerheden in het leven. Maar wat als je ook de garantie kreeg dat je hoe dan ook fiscale voordelen geniet door te investeren in een stukje vastgoed?

De overheid subsidieert het eigen bezit van vastgoed. Verhuur je jouw woning, dan krijg je een belastingvoordeel op het hypothecair krediet. Natuurlijk worden ook je maandelijkse huuropbrengsten niet belast — tenzij jouw huurder het optrekje huurt voor professioneel gebruik. Handig om te weten!

Hoe maak je van jouw investeringsvastgoed een succesverhaal?

Investeringsvastgoed mag dan wel legio voordelen teweegbrengen: je gaat maar beter niet onbezonnen te werk. In ons e-book ‘De sleutel tot succesvolle investeringen’ geven we je enkele vuistregels en slimme tips mee. Download hier jouw gratis exemplaar!

WeGroup

We #insure the future

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade