Westphoenizier
Apr 18, 2017 · 2 min read

En la artikolo “Wie man Source Code Beispiele in Medium Artikeln anzeigen kann” (autoro: Markus Kühle) estas priskribitaj pluraj ebloj, por aperigi kodecan skribon en @Medium. Sed pri la eblo per la klavo por la maldekstra korno (`) komprenigis la autoro, ke li ne sukcesis. Kaj efektive estas pepo, lau kiu tiu eblo ne funkcias okaze de germanaj klavaroj:

Tial mi shaltas — almenau dum mi bezonas kodecan skribon — la lingvo/klavarfasono-aranghon al la Angla (Usono) / Angla (Usono, internacia); vidu figurajhon 1. (Eblas facile shalti inter la diversaj aranghoj, se ili antaue estas agorditaj en la lingvaj kaj klavaraj agordoj de la operaciumo.)

Figurajho 1: Diversaj lingvo/klavarfasono-aranghoj

En tiu chi lingvo/klavarfasono-arangho mi aperigas kodecan skribon, nome

  1. ene de linio per tio, ke post spaceto mi premas la klavon por ` (en mia klavaro ghi trovighas maldekstre apud la klavo por 1) kaj poste la klavon por ekz. g, kaj
  2. por la tuta alineo per tio, ke en ghia komenco mi premas la klavon por ` trifoje kaj poste la klavon por ekz. g.

Por chesigi la kodecan skribon, mi okaze de 2 lokas la musmontrilon sub la koncernan alineon, tiel ke estighu nova alineo en ne kodeca skribo.

Okaze de 1 che mi estas tiel: Au entute nur la unua signo post aperigo je kodeca skribo aperas tiel (do ghi automate chesas) au — se ghi ne automate chesas — mi ree premas la klavon por ` . (Kaj por skribi plurajn signojn kodece ene de linio, mi lokas la musmontrilon rekte apud signon en kodeca skribo kaj tajpas la ceterajn signojn aperendajn kodece.)

Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade