Discord-rethoko

Westphoenizier
Apr 13 · 2 min read

La Discord-rethokon Amiko mi faris per helpo de la por-programada platformo Guglo-Apoj-Skripto. Por ilustri la programon, mi skeme prezentas malsupre esencajn partojn de la fontokodo. Ghin mi endonis per tio, ke en tabelo de Guglo-Tabeloj mi alklakis “Tools” -> “Skripteditor” (“Iloj” -> “Skriptredaktilo”). Oni bonvole notu, ke la fontokodo aktuale uzata por Amiko estas diferenca kaj pli ampleksa, ol la chi tie prezentita fontokodo skema. Novajhojn eldonas Amiko, kiel automatan fluon de afishoj. La bezonatajn verajn kanalo-n kaj jhetono-n mi ricevis che Integromat (tie che Discord, Create Webhook), char kurioze nek en la Androida Discord-apo nek en komputil-krozila montro de Discord mi trovis tian funkcion. Cetere: kanalo estas ankau parto de la ret-adreso, kiam per komputila krozilo oni igas montri la koncernan kanalon.

function sendualdiskordo() {
var kanalo = '123456789';
var jhetono = 'xyz123-zyx';
var discordUrl = 'https://discordapp.com/api/webhooks/' + kanalo + '/' + jhetono;
var mesagho = 'Saluton, mondo!';
var data = {
'content' : mesagho
}
var params = {
'async': true,
'crossDomain': true,
'method': 'POST',
'headers': {
'content-type': 'application/json',
'cache-control': 'no-cache'
},
'payload' : JSON.stringify(data)
}
var response = UrlFetchApp.fetch(discordUrl, params);
}

Figurajho 1 montras la komencon de unu el la afishoj de Amiko.

Figurajho 1: Komenco de ekzempla afisho de Amiko

Jen pli da informoj pri Discord-rethokoj. Por havigi novan nomon kaj/au avataron al la rethoko, taugas la sekva fontokodo (rethok_id estighas che la kreo de la rethoko, kaj che ekzemple tiu retkonvertilo oni povas ekhavi la konkretan “data URI”-signosinsekvon bezonatan por avataro; bonvolu noti, ke methodestas PATCH):

function modifurethokon() {
var jhetono = 'xyz123-zyx';
var rethok_id = '9876543210'
var nomo = 'Amiko';
var avataro = 'data:image/png;base64,iV...'
var discordUrl = 'https://discordapp.com/api/webhooks/' + rethok_id + '/' + jhetono;
var data = {
'name' : nomo,
'avatar' : avataro
}
var params = {
'async': true,
'crossDomain': true,
'method': 'PATCH',
'headers': {
'content-type': 'application/json',
'cache-control': 'no-cache'
},
'payload' : JSON.stringify(data)
}
var response = UrlFetchApp.fetch(discordUrl, params);
}
Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store