En @Medium-artikolo montri automate aktualighantan serion de pepoj

Westphoenizier
May 21, 2017 · 2 min read

Jen automate — tamen ne tre ofte — aktualighanta serio konsistanta el tri pepoj entenantaj la esprimon Amikumu:

Chi-cele mi engluis la ne shanghighantan retadreson de tiu gisto konsistanta el la tri dosieroj a1, a2 kaj a3. Por ke lauenhave ili estu automate aktualigataj sekve de la pepfluo, mi kreis tiuefikan Integromat-scenaron (vidu figurajhon 1; pli da detaloj trovighas malsupre).

Image for post
Figurajho 1: Integromat-scenaro; superrigardo

La senkosta servo de Integromat funkcias miascie nur por maksimume po mil operacioj monate, kaj konsumighas po ch. ok operacioj por demanda ago. Tial mi estas agordinta observ-intervalon de nuntempe 720 minutoj (t. e. ch. 500 operacioj en monato de 31 tagoj). Oni do vidas la enhavojn de ne nepre la plej novaj pepoj kun la menciitaj esprimoj.

En @Medium-artikolo vidado je efektive la plej novaj pepoj kun difinita esprimo funkcias miascie nur, se la autoro estas engluinta la retadreson de la Tviter-sercho — kaj montrighas pep-enhavoj tamen nur post alklako; ekzemplo:

Kontraste al tio pepo unuopa, kies retadreson oni engluis en aparta alineo, estas montrata senpere; ekzemplo:

Kaj jen la esencaj agordoj en la supre menciita Integromat-scenaro, ilustrataj per la figurajhoj 2 ghis 6:

Image for post
Figurajho 2: Agordoj por la horaro; chi-okaze estas demanda ago chiun 720an minuton
Image for post
Figurajho 3: Agordoj por la Tviter-modulo
Image for post
Figurajho 4: Agordo por la nombrilo-modulo (“Increment”)
Image for post
Figurajho 5: Agordoj por la filtrilo f01 por la unua GitHub-modulo; atentu: Analoge por la dua kaj tria GitHub-moduloj estu respektive la filtrilo nome f02 kun “i Equal to 2” kaj la filtrilo nome f03 kun “i Equal to 3”
Image for post
Figurajho 6: Agordoj por la unua GitHub-modulo; atentu: Analoge por la dua kaj tria GitHub-moduloj estu la dosiernomo respektive a2 kaj a3; krome: Gisto de la engluita identigilo (“ID”) devas esti jam antaue kreita kadre de GitHub

Jen pepoj de mi aktualighantaj automate per Integromat (sed ne tre ofte):

Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und…

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store