Indirok’ en la Nordgermana Radio Blua

Westphoenizier
Jul 16, 2017 · 2 min read
Aktualigo (2019-04-21): Jen Tvitera momento "Indirok'": Kolekto de pepoj, kie mi afishas pri muzikpecoj, kiujn mi audis en la radio au che koncertoj kaj kiujn mi opinias bonaj.

La Esperant-Vikipedia difino je indirok’ (tie nomata: “sendependa roko”) estas treege konciza kaj iomete neampleksa. Komparcele mi legis difinojn kaj klarigojn en la respondaj Vikipediaj artikoloj germana kaj angla, kaj ankau ili lau mi iel ne sukcesas peri la distingilojn de tiu muzika ghenro.

Mi simple rezignis klopodi trovi au vortigi mem kontentigan difinon. Simple kaj subjektive dirite, indirok’ estas speco de muziko nek klasika nek populara nek esence folklora, kies reprezentantaj pecoj plachas al mi.

En la norda Germanujo estas unu sub-publik-legha radiofoni-programo, kies enhavo konsistas chefe el muziko kaj pri kiu statas tiel, ke la prezentata muziko entenas certan, sed de mi ne precize mezuritan kvanton de indirok’ (chu eble chirkau 10%?) — kiom ajn: Tiu programo estas NDR Blue. Pro la almenau ne nenioma kvanto de indirok’ mi ofte auskultas NDR Blue (ekde la fino de 2013).

Kiam ghi prezentas bonan pecon de indirok’ kaj tion chi mi perceptas, mi kutimas diskonigi tion per pepo; jen kelkaj ekzemploj:

Se vi volas vidi pli ampleksan liston de tiaj pepoj, bonvole alklaku la sekvan ligilon:

Eble ja ankau al vi plachas pecoj de tiu muzika ghenro kaj vi shatas prie pepi.

Kromajho: Ne NDR Blue, sed la ankau de NDR funkciigata programo N-Joy estas unu el la oficialaj sponsoroj de festivalo Deichbrand . Tie spekteblas ankau grupoj prezentantaj muzikon de ghenro indirok’. Sekvas kelkaj impresoj de la lastaj jaroj, kiam mi cheestis tiun festivalon:

Jen pliaj pepoj kun #DABplus:

Pepoj kun “DABplus”

Jen pepoj de mi:

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store