Komunumo “Viber Esperanto”

Westphoenizier
Mar 9 · 2 min read

Jen sugesto: Alighu al la komunumo “Viber Esperanto” (figurajho 1).

Figurajho 1: La aktuala simbolbildo de komunumo “Viber Esperanto”

Per la rapidresponda kodo prezentata en figurajho 2 vi povas fari tion facile per smartfono, kie Viber jam estas instalita.

Figurajho 2: Rapidresponda kodo de komunumo “Viber Esperanto”

Jen kelkaj plusoj:

  • Estas alireblo teknika ankau por blindaj homoj.
  • Afishoj tieaj fokusighas pri la ekesto de vochkonversacioj, por ekzerci sin en la parolado de Esperanto per interalie Jitsi, CBTalk, Zoom kaj Viber — oni do ne nepre bezonas anonci en Eventa Servo, kaj tamen oni povas trovi interparolantojn.
  • Oni estas informata pri la plej novaj funkcioj de la Viber-babilroboto esperanto77 (viber://pa?chatURI=esperanto77 ; figurajho 3).
  • Kontraste al la situacio en iuj aliaj soci-retaj grupoj rilate al Esperanto statas tiel, ke en la dirita Viber-komunumo ne estas tedaj afishoj, blablao au ech malamikeco.
Figurajho 3: Rapidresponda kodo de la Viber-roboto esperanto77

Do: Se vi shatas esti en komunumo de afablaj Esperanto-parolantoj, alighu al komunumo “Viber Esperanto”.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store