Kurioza peto de mia provizanto de fikstelefonia servo

Westphoenizier
Apr 30 · 2 min read

En Februaro kaj Marto 2021 mia provizanto de fikstelefonia servo perletere kaj per SMS petis de mi tion, ke mi shanghu la agordaron de mia rettelefoniaj aparatoj, char ili registrighas che la telefoni-platformo per procedo malnovighinta kaj ne plu subtenota (“DNS-Konfigurationseintrag A-record”). Mi ne sciis, kion la provizanto konkrete celis, kaj pluraj telefonajhoj kun ghia por-klienta telefonservo rezultigis nur, ke io ne estas en ordo, sed ne tion, kion detale mi faru.

Fine de Aprilo 2021 mi konstatis, ke kelkaj enirintaj telefon-vokoj ne plu estis registritaj en la voklisto de mia Fritz!Box 3390. Ghin mi uzas ankau, kiel telefoni-sistemon. Mi efektivigis jenon:

  1. En mia Fritz!Box 3390 mi forigis chiujn a) agorditajn vok-plusendojn, b) registritajn telefonnumerojn escepte de du, nome mia fikstelefonia numero de la provizanto kaj mia sipgate-numero (char ambau mi bezonas por pera telefonado [“Calltrough”]), kaj c) registritajn telefoni-aparatojn; chi lastaj estis asignitaj al Fritz!Box-internaj numeroj 621 kaj 622 en mia okazo.
  2. Mi aktivigis mian (cetere defore efikantan) respondmashinon (“Sprachbox”) de mia provizanto tiuefike, ke voko eniranta al mia fikstelefonia numero estu tuj plusendata al mia fikstelefonia numero che voip2gsm. Tiu chi igas tiaokaze signali mian smartfonon pere de ghia indighena apo “Telefon” au — lauokaze — : apo Sipdroid (la chi lastan okazon mi priskribas en la lasta alineo de tiui chi blogero) .
  3. Por estigi vokon elirontan surbaze de la fikstelefonia numero de mia provizanto, mi plu procedas lau la priskribo en tiu blogero.

Poste denova telefonajho kun la menciita por-klienta telefonservo rezultigis, ke nun chio estas en ordo.

Restas la demando, kiel mi nun evitas abruptan chesigon de Viber-konversacio kauzotan de alia telefonvoko. Chi-cele mi malshaltas la alprenon de vokoj fare de la smartfona indighena apo “Telefon” kaj en apo Sipdroid agordas telefonnumeron, al kiu, kiel la dua en la lauvica voko (“Ringruf”), voip2gsm telefonu okaze de tio, ke voko al la unua numero en la vico ne estu alprenata dum specifita nombro de sekundoj. Tiu dua telefonnumero estas unu de Ventengo en mia okazo.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store