La probablo vizagh-al-vizaghe rendevui kun antaue nekonata Esperanto-parolanto sekve de trovado kaj aranghado per Amikumu

Westphoenizier
Jun 20, 2017 · 2 min read

La celon de la apo Amikumu priskribas ghiaj farintoj jene (notu: La tie menciita “HT” signifas alian apon, nome HelloTalk):

Por pritaksi la titole menciitan probablon, mi faris Tviteran enketon de la 15a ghis 20a de Junio 2017 (prisilentata premiso: La enket-partoprenantoj estas Amikumu-uzantoj):

Amikumu lanchighis en la 22a de Aprilo 2017 por la publiko. La enketo do demandas pri tempospaco de (maksimume) preskau du monatoj, kaj, por iom simpligi, al du monatoj rilatu la probablo prezentata en la sekvo. (Tio, ke iuj enket-partoprenantoj eble estis uzintaj Amikumu jam antaue en ghia alfa- au beta-fazo kaj kunnombris rendevuojn tiamajn, ne estis esplorata, kaj tial tio nun estas neglektata.) La enketo rezultigas: La relativa kvanto de indikintoj je minimume unu rendevuo estas ; tio chi estas la taksvaloro. Ghin oni tamen ne egaligu al la titole menciita probablo, char:

La 26 enket-partoprenintoj konsistigas nur unu hazardan specimenan aron el la chiomo de la Amikumu-uzantoj. Tial nepre estas saghe, enmeti en la aferon iom da statistika certeco: Kalkulita estis do la konfidlimo de la menciita taksvaloro surbaze de konfidnivelo de 95%; rezulto: . Tio signifas: Se 100 specimenaj aroj estus enketitaj, tiam okaze de 95 el ili trafus, ke almenau 23% de la respektivaj enket-partoprenintoj indikus minimume unu rendevuon tian, kiel tio estas priskribita en la titolo. Do resume:

Kun konsidero je la statistika certeco (konfidnivelo de 95%) la probablo por minimume unu rendevuo ene de du monatoj kun antaue nekonata Esperanto-parolanto sekve de trovado kaj aranghado per Amikumu estas .

*) Detaloj estas en tiu Guglo-tabelo:

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und…

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store