Miaj respondoj en enketo de Europa Unio pri lingvo-uzo en ghiaj organoj

La artikolo “UEA instigas respondi ĝuste al EU-enketo” atentigis min pri la enketo “Öffentliche Konsultation — Der Sprachgebrauch in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union” (“Publika konsulto — La uzo de lingvoj en EU-institucioj, instancoj, oficejoj kaj agentejoj”). La chi-lasta ligilo kondukas al dokumento, kiu prezentas la enketdemandojn en Esperanto kaj proponas respondojn. En la sekvo mi prezentas la respondojn, kiujn mi donis en la enketo. Ilin mi tie skribis en la germana [de] kaj Esperanto [eo].

 1. [de] Jeder EU-Verwaltungsbereich sollte die Kriterien in einer entsprechenden Richtlinie spezifieren.
  [eo] Chiu administracia sekcio de EU devus specifi la kriteriojn en laua gvidlinio.
 2. [de] Ja, jede EU-Institution sollte über eine Sprachenpolitik verfügen. Sie sollte spezifizieren, in welchen Fällen in welchen Sprachen kommuniziert wird, und auf den Netzseiten der Institutionen veröffentlicht sein, und zwar nur so detailliert wie nötig.
  [eo] Jes, chiu EU-institucio devus disponi pri lingva politiko. Ghi devus specifi, en kiuj okazoj estu komunikate en kiuj lingvoj, kaj esti publikigita en la retpaghoj de la institucioj, nome nur tiel detalite, kiel necese.
 3. [de] Ja, jede EU-Institution sollte über eine solche Politik verfügen. Zum “Wie?”: Siehe meine Antwort auf Frage 4.
  [eo] Jes, chiu EU-institucio devus disponi pri tia politiko. Pri la “kiel?”: Vidu mian respondon al demando 4.
 4. [de] Ganz einfach: Falls nicht in allen Amtssprachen kommuniziert werden kann, sollte eine Version in einer neutralen Welthilfssprache verfügbar sein, und zwar verbunden mit dem — aus juristischer Sicht wichtigen — Hinweis, dass es sich dabei nicht um eine Amtssprache der EU handelt und dass im Falle von Streitigkeiten oder Unklarheiten die Versionen in den Amtssprachen maßgeblich sind. Als neutrale Welthilfssprache eignet sich am besten Esperanto. Es wurde initiiert, um unter anderem das Problem zu lösen, das diese Umfrage erforderlich macht.
  [eo] Tute simple: Se komunikeblas ne en chiuj oficialaj lingvoj de EU, devus esti disponebla versio en neutrala monda helplingvo, nome kun la — el jura vidpunkto grava — atentigo, ke ne temas pri oficiala lingvo de EU kaj ke okaze de disputoj au neklarajhoj estu decidaj la versioj en la oficialaj lingvoj. Kiel neutrala monda helplingvo plej bone taugas Esperanto. Ghi estis iniciita, por solvi interalie la problemon, kiu necesigas tiun chi enketon.
 5. [de] Siehe meine Antwort auf Frage 4.
  [eo] Vidu mian respondon al demando 4.
 6. [de] Ja, das ist vertretbar, wenn entsprechend meinen Antworten auf die Fragen 4 und 7 verfahren wird. Kriterien sollte es geben; sie sind dann allerdings zweitrangig.
  [eo] Jes, tio estas pravigebla, se estas procedate lau miaj respondoj al la demandoj 4 kaj 7. Kriterioj devus esti; ili tiam estas tamen duarangaj.
 7. [de] Das richtige Gleichgewicht ist dann gegeben, wenn auch eine Version in einer neutralen Welthilfssprache veröffentlicht wird. Eine solche Verfahrensweise kann von anderen EU-Institutionen übernommen werden.
  [eo] La ghusta ekvilibro estas tiam, se ankau versio en neutrala monda helplingvo estas publikigata. Tia procedmaniero povas esti transprenata de aliaj EU-institucioj.
 8. [de] Neue Rechtsvorschriften wären hilfreich.
  [eo] Nova legharo estus helpa.
 9. [de] Durch zweckgebundene Mittel der einzelnen beteiligten Mitgliedstaaten.
  [eo] Per uzendaj por la celo rimedoj de la unuopaj membroj-shtatoj.
 10. [de] Maschinell erstellte Übersetzungen halte ich für weniger gut nutzbar als eine von Menschen erstellte Übersetzung in beispielsweise Esperanto.
  [eo] Permashine faritajn tradukojn mi opinias malpli bone utiligeblaj, ol de homoj faritan tradukon en ekzemple Esperanton.

Tabelo 1 montras la kvin plej freshajn pepojn de mi (la apo Medium ghin eble ne montras komplete).

Tabelo 1: La kvin plej freshaj pepoj de mi