Ne senutila, kiam senreta: Mallongondricevilo por novajhoj en la germana

Westphoenizier
Feb 2 · 2 min read

[Zum Artikel auf Deutsch]

Aktualigo (2020-02-08): Mi aldonis tabelon 1. Ghi montras horaron de elektitaj permallongondaj radioservoj, kiuj lau ghisnuna observo disaudigas ankau mondajn novajhojn, nome en la lingvoj germana, franca, itala, hispana kaj angla.

Supoze ke oni — kial ajn — povas utiligi nek interreton nek movtelefoniajn retojn nek germanlingvan radiofonion per FM, DAB+, mezondo, longondo, DVB-T, satelito kaj kablo, sed havas kun si mallongondricevilon (do radion fasonitan por radiofonio permallongonda).

Kion per tio chi oni povas — premiso estu sufiche bona ricevo — en la germana ekscii pri la tutmonda okazado konsidere tion, ke ekde fine de Oktobro 2011 en mallongondo ne plu estas germanlingvaj radioprogramoj de Deutsche Welle?

Por tion chi eltrovi, mi en Januaro 2020 specimene auskultis per mallongondricevilo (vidu figurajhon 1) germanlingvajn novajh-elsendojn de la shtataj permallongondaj radioservoj de Albanujo, Chinujo, Irano, Nord-Kore-ujo, Austrujo, Pollando, Rumanujo, Svislando, Slovakujo, Sud-Kore-ujo, Tajvano, Chehhujo, Tajlando, Turkujo, Ukrainujo, Vatikano kaj Vjetnamujo. (Germanlingvajn elsendojn de la permallongondaj radioservoj de Argentino, Indonezio kaj Belorusujo mi ne ricevis.)

Figurajho 1: Simpla, favorpreza mallongondricevilo kutima en komerco en Germanujo en 2020

Mia resumo (stato: Januaro 2020): Pri la tutmonda okazado oni estas certagrade kontentige informata de la permallongondaj radioservoj de Austrujo, Svislando kaj Turkujo (de chi lasta en iuj tagoj aldone per titoloj el la monda gazetaro vochlegataj post la novajh-elsendo). Kelke da mondaj novajhoj en la germana disaudigas ankau la permallongondaj radioservoj de Irano, Rumanujo kaj Vjetnamo. Sendadohoraro: Vidu figurajhon 2.

Figurajho 2: Sendadohoraro

Aldono (2020–02–08): Tabelo 1 montras horaron de elektitaj permallongondaj radioservoj, kiuj lau ghisnuna observo disaudigas ankau mondajn novajhojn (lingvoj: la germana, franca, itala, hispana kaj angla).

Tabelo 1: Horaro de elektitaj permallongondaj radioservoj, kiuj lau ghisnuna observo disaudigas ankau mondajn novajhojn (lingvoj: la germana, franca, itala, hispana kaj angla)

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade