Okazoj, por utiligi la peran telefoni-vokadon (“Callthrough”) de mia Fritz!Box kaj telefoni-revokadon (“Callback”)

Westphoenizier
Sep 11 · 5 min read
Akualigo (2019-10-04): Mi dedichas apartan blogeron por tio, kion pritraktas la aktualigo de 2019-10-03.
Aktualigo (2019-10-03):
En mia Fritz!Box 3390 mi registris mian "sipgate basic"-numeron kaj ghin agordis, kiel numeron por pera telefoni-vokado. Detaloj estas malsupre en la nova alineo "Pera telefoni-vokado kombine kun mia 'sipgate basic'-numero".
Aktualigo(2019-09-24):
Mi eltrovis, ke mi efektive havas du pliajn fikstelefoniajn numerojn! Mi anstatauigis la duan Ventengo-IP-telefonnumeron uzatan por pera telefoni-vokado en mia Fritz!Box 3390 per unu el ili, char la vokado al chi tiu kostas malpli.
Aktualigo (2019-09-17):
Mi aldonis alineon komencighantan per "Io tia tamen funkcias ..." pri per-VPN-a telefonia vokado per apo Mizudroid.

Alia blogero mia temas pri tio, ke sekve de la neevitebla ciferecigo je mia fiks-telefonia konekto mi fakte devas uzi softfonon konsistantan el mia smartfono plus apo — miaokaze: Sipdroid. Fine de tiu blogero mi mencias, ke mi uzas mian Ventengo-IP-telefonnumeron, por ke mia softfono estu atingebla, kiam ghi estas a) konektita kun iu vifia reto escepte de tiu de mia Fritz!Box 3390 (= mia hejma vifio) kaj b) ne konektita kun la movtelefonia reto.

Sub tiaj cirkonstancoj mi kompreneble povas ankau estigi elirontan vokon: En Sipdroid mi simple elektas la alirdatumojn rilate al mia Ventengo-IP-telefonnumero, t. e. ...AT...@sip.ventengo.de; vidu figurajhon 1.

Figurajho 1: Ekrankapto de apo Sipdroid. Por estigi elirontan vokon, estas elektebla a) “620@fritz.box”, por estigi vokojn pere de mia fikstelefonia numero, kaj funkcianta nur en mia hejma vifio, au b) “…AT…@sip.ventengo.de”, kiu funkcias en chiu konektita vifio kaj estigas vokojn pere de mia Ventengo-IP-telefonnumero (tiaj vokoj ne aperigas mian fikstelefonian numeron en la aparato de l’ vokato, krom se mi procedas lau pera telefoni-vokado priskribita en tiu chi blogero)

Tiaokaze la vokato vidas en sia aparato, kiel vokantan telefonnumeron, au a) neniun telefonnumeron (“anonima [vokanto]”) au b) mian Ventengo-IP-telefonnumeron depende de tio, chu a) au b) mi agordis en la retejo de Ventengo (tie ne estas pliaj ebloj). Nu, mi shatus, se li vidus mian fiks-telefonian numeron. En la sekvo mi priskribas eblon, por aperigi — sub la menciitaj cirkonstancoj — mian fiks-telefonian numeron en la aparato de l’ vokato; tiu chi eblo funkcias per helpo de pera telefoni-vokado (“Callthrough”) agordebla en mia Fritz!Box 3390:

Pasho 1: En ghi mi registris mian duan Ventengo-IP-telefonnumeron. (Cetere: Tio chi ne necesus, se en pasho 2 mi agordus mian fiks-telefonian numeron, kiel Rufnummer ankommend.)

Pasho 2: En mia Fritz!Box mi aktivigis Callthrough (peran telefoni-vokadon); agordoj: Rufnummer ankommend (voknumero alvenanta): mia dua Ventengo-IP-numero (alternative: mia fiks-telefonia numero); Rufnummer ausgehend (voknumero elironta): mia fiks-telefonia numero. Krome mi endonis sekretan personan identigan numeron (PIN) kaj tion, ke por pera telefoni-vokado estu alprenataj nur vokoj venantaj de mia movtelefonia numero kaj de mia unua Ventengo-IP-telefonnumero (vidu figurajhon 2).

Figurajho 2: Pera telefoni-vokado en mia Fritz!Box 3390

Kaj jen la procedo de vok-estigo: Mi tajpas en Sipdroid jenon (sekvas nur skemo kun kelkaj fikciaj signoj): 01234567 9876 0 #31#0987654.

Klarigo: 01234567 (fikcia) estas mia dua Ventengo-IP-telefonnumero; 9876 (fikcia) estas mia persona identiga numero, 0 kaj #31# ne estas fikciaj, kaj 0987654 (fikcia) estas la vokota telefonnumero (do la celnumero). La spacetoj indikas momentojn, kiam mi devas atendi konfirman signalsonon antau la plua tajpado. — Krome estas du pliaj okazoj, por utiligi peran telefoni-vokadon, do ensume tri:

  1. Kiam a) konektita kun iu vifio ne hejma kaj b) ne konektita kun la movtelefonia reto estas mia softfono, voko per ghi aperigas mian fiks-telefonian numeron en la aparato de l’ vokato.
  2. Por voki iujn telefonnumerojn (ekz. tiajn de eksterlandaj telefoni-ofertantoj), utiligi peran telefoni-vokadon eble kostas malpli, ol ghin ne utiligi.
  3. Iujn telefonnumerojn (ekzemple iujn germanajn komencighantajn per 0800 kaj 01804) mi povas entute voki nur per helpo de pera telefoni-vokado per mia softfono, kiam ghi estas a) konektita kun iu vifio ne hejma kaj b) ne konektita kun la movtelefonia reto.

Cetere: Chion chi mi povus atingi — eble ech pli malmultekoste — ankau per apo Fritz!App Fon kombine kun virtuala privata reto (VPN) al la vifio de mia Fritz!Box 3390, sed la diritan apon mi ne volas uzi, char oni povas asigni al ghi miascie nur unu telefonnumeron. Mi ja sukcesis per Sipdroid estigi VPN al la vifio de mia Fritz!Box 3390, sed kurioze ne estas sonoj en telefoniaj interparoloj tiaokaze. (Malgrau intensa reta esplorado mi ne trovis solvon ghis nun.)

Io tia tamen funkcias per apo Mizudroid, nome kun jenaj agordoj evidente gravaj (tiun apon mi nur aktivigas kaj uzas okaze de per-VPN-a telefonia vokado, kaj chi-cele mi registris en mia Fritz!Box 3390 apartan telefonian aparaton [ricevita kodajho: 621]):

Server: fritz.box
Username: 621
Passwort: mia_pasvorto_por_la_telefonia_aparato_621
Tunneling and encryption: Automatic
Transport protocol: TCP
Use ICE: No
Use STUN: With stable NAT only
STUN server: {malplena}
Use rport: Always

Telefoni-revokado (“Callback”) signifas, ke oni estigas elirontan vokon unue ne al la celnumero, sed al difinita telefoni-revokad-numero; tuj la konekto chesas, kaj sekvas alvenanta voko. En ghi oni estas petata tajpi la celnumeron plus *, kaj estighas elironta voko al la celnumero; okazo: Utiligi telefoni-revokadon eble kostas malpli, ol ghin ne utiligi. En tiu retejo de Ventengo mi trovas telefoni-revokad-numeron, sed miasperte ghi ne funkcias. Kiel registrita kliento, mi estas provizita — postdemande — per alternativaj telefoni-revokad-numeroj. Ili montrighis funkciantaj.

Pera telefoni-vokado kombine kun mia “sipgate basic”-numero: En mia Fritz!Box ghin mi registris kaj agordis, kiel peran telefoni-numeron, do kiel Rufnummer ankommend (voknumeron alvenantan), dum mi agordis mian fiks-telefonian numeron, kiel Rufnummer ausgehend (voknumeron elirontan). Mian “sipgate basic”-numeron mi ankau en apo Sipdroid laubezone aktivigas per jenaj agordoj:

Authenfizierungsname: mia_SIP-ID
Passwort: mia_sipgate_pasvorto
Server oder Proxy: sipgate.de
Domäne: sipgate.de
Protokoll: UDP

Voko per apo Sipdroid deire de mia “sipgate basic”-numero al mia — sama! — “sipgate basic”-numero funkcias(!) kaj estas senkosta! La tiel perata vokado al enlanda fiks-telefonia celnumero kostas ankau neniom! Cetere: “sipgate basic”-numero estas senkoste akirebla kaj sen monata kotizo.


Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Westphoenizier
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade