Westphoenizier
Nov 8, 2018 · 2 min read

Per enmetado de certa HTML-kodajho eblas aperigi en retpagho butonojn, por igi la krozilon montri tradukon en lingvon elekteblan fare de la leganto. Tamen tio che Medium-retpagho ne estas rekte efektivigebla, char la autoro ne havas aliron al ghia HTML-kodajho tiamaniere, ke rekte ghin li povas redakti.

Danke al tiu blogero de @anthonypjshaw venis al mi ideo por elturnigho, nome per helpo de CodePen:

  1. Oni igu sian krozilon montri la HTML-fontokodajhon de la koncerna Medium-retejo (per “Quelltext anzeigen” au simile depende de l’ krozilo).
  2. Oni marku tiun HTML-fontokodajhon kaj ghin kopiu.
  3. En CodePen — tie oni bezonas konton — oni kre-u novan PEN kaj en ghian HTML-tekstkampon oni algluu la HTML-fontokodajhon de 2.
  4. En la agordoj de la PEN por HTML oni enmetu en la tekstkampon Stuff for <head> la malsupre redonitan HTML-kodajhon. (La agordojn eblas aperigi per alklako je la dentrado videbla maldekstre en la HTML-kampo de la PEN.)
  5. Oni konservu la PEN kaj kopiu ghian ligilon.
  6. Ghin oni enmetu en la Medium-retpaghon kaj premu la enigan klavon.

Jen ekzempla rezulto. Ghi aperas tamen ne funkciante en la malneto-fazo de la Medium-blogero kaj funkciante post ghia publikigado.

Por traduki klaku malsupre “Run Pen” au — en apo Medium: — chi tie.
Zum Übersetzen unten “Run Pen” anklicken oder — in der App Medium — :
hier.

Kaj jen la kodajho menciita en 4 (oni elshanghu eo per la kodajho de la retpagha lingvo, se ghi ne estas Esperanto):

<div id="google_translate_element"></div><script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'eo', layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE, multilanguagePage: true}, 'google_translate_element');
}
</script><script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade