Pri la seriozeco de la Akademio de Esperanto

Reage al la artikolo “Nova prezidanto volas atenti pri nehindeuropaj lingvoj” aperis pluraj komentoj, precipe de Bernardo (Bernhard Pabst) kaj Andreas Kueck rilate al tio, kiom la Akademio de Esperanto (AdE) plenumas siajn taskojn, kiel tion chi difinas la statuto de AdE. Iom resuman priskribon de la situacio donis Cyril Brosch (Kirilo Brosch) en sia komento de 2014–06–01:

Menciindas, ke ekde 2016 Cyril Brosch estas membro de AdE.

— — — — —

— — — — —

La pepoj de Reagoj al AdE-faroj

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.