Renesanco de Sipdroid en mia smartfono

Westphoenizier
Jan 16 · 2 min read

Longe mi pensis, ke apo Sipdroid ne estas bone uzebla en mia smartfono Xiaomi Redmi Note 9 Pro kun Android 10. Sed antau malmultaj semajnoj mi eltrovis, kion mia devas fari, por ke mi povu plene utiligi Sipdroid en mia smartfono:

Mi ankau eltrovis avantaghon de tio, utiligi Sipdroid aldone al la indighena telefon-apo smartfona (t. e. “Google Phone App”, “Telefon App”). Ankau ghi havas interalie la funkcikapablon por rettelefonio pere de mia fikstelefonia numero.

Por ricevi vokon, la indighena telefon-apo ordinare sufichas (jen escepto). Sed por estigi vokon, la indighena telefon-apo havas jenan malavantaghon:

La telefon-konto, pere de kiu la indighena telefon-apo estas estigonta vokon, ofte estas SIM-konto ne volata anstatau rettelefonia konto (“SIP-konto”) volata; vidu figurajhon 1. Kaj tiel estas, precipe post kiam la per-vifia retkonekto estis interrompita ech nur malmultajn sekundojn. Do chiufoje kiam mi volas estigi vokon pere de rettelefonia konto, la indighenan telefon-apon mi unue devas kontroli kaj en okazo de bezono laue agordi. Tio estas iom teda afero.

Image for post
Image for post
Figurajho 1: La telefon-konto, pere de kiu la indighena telefon-apo estas estigonta vokon, ofte estas SIM-konto ne volata anstatau rettelefonia konto (SIP-konto) volata

Tian malavantaghon mi evitas per utiligado je Sipdroid, por estigi vokon (vidu figurajhon 2).

Image for post
Image for post
Figurajho 2: Per tiu chi montro apo Sipdroid funkcias ankau en smartfono Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Por estigado je voko ekestis renesanco de Sipdroid en mia smartfono. Plian motivon, por utiligi Sipdroid, mi priskribas en tiu blogero.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store