Westphoenizier
Jul 17, 2017 · 1 min read

Per “Tviteraturo” (esperantigo de la angla “Twitterature”) mi celas la tuton de beletraj tekstoj origine publikigitaj en pepo de Tvitero. En 2014 mi komencis pepi Esperantlingvajn hajkojn kaj krome mikronovelojn kun sciencfikciaj au fantaziaj enhavoj.

Jen kelkaj ekzemplodonaj pepoj entenantaj hajkojn:

Se vi volas vidi pli ampleksan liston de tiaj pepoj miaj, bonvole alklaku la sekvan ligilon:


Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade