Utiligo de fonial

Westphoenizier
Nov 19 · 2 min read

En alia blogero mi skribas:

En mia Fritz!Box 3390 mi agordis por mia fikstelefonia numero Rufumleitung -> Sofort (voko-plusendon tujan), nome al celnumero de mi preferata, ekz. al mia SIP-numero akirita che Ventengo au al mia movtelefonia numero (laucirkonstance mi iufoje shanghas la celnumeron).

Sed tiu laucirkonstanca shanghado estas nekomforta, char mi devas fari ghin permane. Komforta estus jeno: Se post difinita tempo (ekz. 14 sekundoj) mi ne estas alpreninta la vokon enirantan al mia fikstelefonia numero kaj plusendatan (de mia Fritz!Box 3390) al mia SIP-numero, okazos denova plusendo, tiufoje tamen al mia movtelefonia numero. Por tio chi dum kelke da monatoj mi utiligis la servon PBXes, sed ghi malfunkciis meze de Novembro 2020. Ekde tiam mi utiligas la virtualan telefoncentralon de fonial. Tie — kontraste al la situacio che PBXes — kliento devas uzi minimume unu fonial-telefonnumeron. La shancon esti atingebla pere de ghi mi plialtigis jene:

  • En la fonial-telefoncentralo mi kreis tri(!) IP-telefonojn — chiun, kiel "celon".
  • Al chiu celo mi asignis mian unu saman fonial-telefonnumeron, kaj por chiu celo mi kreis SIP-konton en mia smartfono.
  • En mia virtuala fonial-telefoncentralo mi kreis por mia fonial-telefonnumero regulojn tiuefike, ke chiu alarmu unu celon (= IP-telefonon) por 15 sekundoj okaze de voko eniranta al mia fonial-telefonnumero (ordinare char al ghi mia Fritz!Box 3390 tuj plusendas vokon enirantan al mia fikstelefonia numero).
  • Se la alvoko estas alprenata per neniu el tiuj reguloj, tiam plia regulo*) alarmas senchese (“unbegrenzt”) mian movtelefonian numeron. Ghin en la virtuala fonial-telefoncentralo mi estis agordinta, kiel celon; speco: plusendo-numero.
    *) Tiun regulon (aktuala nomo: “Regel_4”) mi estis kreinta en la virtuala fonial-telefoncentralo kaj provizinta per la malplej alta prioritato.

Figurajho 1 montras la agordojn de la kvar reguloj por mia fonial-telefonnumero.

Image for post
Image for post
Figurajho 1: Agordoj de la kvar reguloj por mia fonial-telefonnumero

Resume: Enirantan vokon al mia fikstelefonia numero plusendas mia Fritz!Box 3390 al mia fonial-telefonnumero. Tion “rimarkas” la virtuala fonial-telefoncentralo kaj alarmas mian smartfonon. Kiam post certa tempo mi ankorau ne estas alpreninta la vokon, ghin plusendas la fonial-telefoncentralo al mia movtelefonia numero kaj per tiu chi alarmas mian smartfonon.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und…

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store