Utiligo de PBXes

Westphoenizier
Jun 12 · 2 min read
Aktualigo (2020-11-19): Pri la fonial-telefoncentralo mi verkis apartan artikolon.
Aktualigo (2020-08-08):
Similan servon ofertas fonial. Prian pepon vidu fine de tiu chi artikolo.

En alia blogero mi skribas:

En mia Fritz!Box 3390 mi agordis por mia fikstelefonia numero Rufumleitung -> Sofort (voko-plusendon tujan), nome al celnumero de mi preferata, ekz. al mia SIP-numero akirita che Ventengo au al mia movtelefonia numero (laucirkonstance mi iufoje shanghas la celnumeron).

Sed tiu laucirkonstanca shanghado estas nekomforta, char mi devas fari ghin permane. Komforta estus jeno: Se post difinita tempo (ekz. 14 sekundoj) mi ne estas alpreninta la vokon enirantan al mia fikstelefonia numero kaj plusendatan (de mia Fritz!Box 3390) al mia SIP-numero, okazos denova plusendo, tiufoje tamen al mia movtelefonia numero. Por tio chi mi utiligas la servon PBXes (tie mi havas konton).

Pasho 1: Mi kreis Amtsleitung (alklientan telefonlinian konekton) kun nomo ekz. ventengo al mia SIP-numero che Ventengo; agordoj: nomo de uzanto: mia_retposhtadreso (kun_AT_anstatau_la_CHE_signo)_che_Ventengo; pasvorto: mia_pasvorto_por_mia_tiea_SIP-numero , servilo auProxy (prokurilo): sip.ventengo.de; registro: ja (eingehende und abgehende Anrufe) (jes [enirantaj kaj elirontaj vokoj]).

Pasho 2: Mi kreis Nebenstelle (kromnumeron) kun — en mia okazo — cifersinsekvo 821, por ghi difinis pasvorton kaj Rufumleitung (vokoplusendon) por la okazo Wenn keine Antwort (kiam ne estas respondo) nach (post) 14 Sekunden (sekundoj) al mia movtelefonia numero (kiun mi entajpis).

Pasho 3: Mi kreis Eingehende Wahlregel (regulon por eniranta voko) kaj elektis por ghi la nomon de la Amtsleitung de pasho 1. Kaj por Während der Geschäftszeiten (dum la servohoroj) kaj por Ausserhalb der Geschäftszeiten (ekster la servohoroj) mi agordis, kiel Ziel (celnumeron), mian kromnumeron de pasho 2, do 821.

Pasho 4: Mi kreis Abgehende Wahlregel (regulon por elironta voko), por ghi difinis iun nomon kaj elektis, kiel Leitungssequenz (telefonlinian sinsekvon), la Amtsleitung de pasho 1.

Pasho 5: En mia smartfono (Xiaomi Redmi Note 9 Pro) mi igis montri la agordojn de la telefon-apo kaj elektis la vok-estigajn kontojn, aldonajn agordojn kaj SIP-agordojn. Tie mi aldonis mian PBXes-konton kun jenaj parametroj: nomo de uzanto: mia_nomo de uzanto montrata en la Nebenstelle-retpagho en pasho 2 (ekz. "mianomo-821"); servilo: pbxes.org; pordo: 5060; protokolo: TPC; tenu konektita: Automatisch (automate); pasvorto: mia_pasvorto de pasho 2.

Resume: Enirantan vokon al mia fikstelefonia numero plusendas mia Fritz!Box 3390 al mia SIP-numero che Ventengo. Tion “rimarkas” PBXes kaj alarmas mian smartfonon. Kiam post 14 sekundoj mi ankorau ne estas alpreninta la vokon, ghin plusendas PBXes al mia movtelefonia numero kaj per tiu chi alarmas mian smartfonon.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store