Viber-babilroboto

Westphoenizier
Sep 17 · 2 min read

La Viber-babilroboton esperanto77 (alireblan per
viber://pa?chatURI=esperanto77 en apo Viber) mi faris per helpo de la por-programada platformo Guglo-Apoj-Skripto kombine kun la aplik-programa interfaco (API) de Viber. Por ilustri la programon, mi skeme prezentas malsupre esencajn partojn de la fontokodo. Ghin mi endonis per tio, ke en tabelo de Guglo-Tabeloj mi alklakis “Tools” -> “Skripteditor” (“Iloj” -> “Skriptredaktilo”). Oni bonvole notu, ke la aktuale uzata fontokodo de la roboto esperanto77 estas diferenca kaj multe pli ampleksa, ol la chi tie prezentita fontokodo skema. Novajhojn, veterinformojn kaj proponon je hazarde elektita muzikpeco eldonas la roboto esperanto77 laupete. Krom tio ghi ech havas internan dissendoliston (ties anoj povas interalie komuniki sian geografian pozicion al esperanto77, kaj ghi eldonas la distancon kaj direkton de tiuj aliaj dissendolistanoj, kiuj antaue komunikis sian pozicion al esperanto77).

  • La bezonatan veran shlosilo de la roboto mi ricevis che partners.viber.com, nome fine de la tiea kreoproceso de la roboto.
  • La vera signosinsekvo estas parto de ret-adreso de ret-apo. Tiun ret-adreson mi ricevis, kiam en Guglo-Apoj-Skripto mi estis alklakinta “Veröffentlichen” -> Als Web-App einrichten…” (“Publikigi” -> “Aranghi kiel ret-apon…”) kaj procedinta plu.
  • Post tio mi devis plenumi en Guglo-Apoj-Skripto unufoje la funkcion setWebhook. Tiel mi ligis per rethoko (“webhook”) la roboton al la retpagho asignita al miaurl.
  • Uzanto, kiu mesaghas /helpo al la roboto, ricevas de ghi la respondon “Saluton, mondo!”. (La “vera” roboto esperanto77 tamen eldonas tiam liston de komandoj kaj aliajn informojn utilajn; vidu supre.)
  • La funkcio doGet ial devas esti en la fontokodo.
  • Laubezone adaptante la kodon de la funkcio doPost kaj eventuale ankau aldonante pliajn funkciojn (subprogramojn), oni povas lauvole igi la roboton eldoni informojn depende de la teksto, kiun ghi ricevas de babilanto kun ghi (vidu la fontokodlinion kun if).
function setWebhook() { 
var fn = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('Tabellenblatt2');
var authToken = 'shlosilo_de_la_roboto';
var miaurl = 'https://script.google.com/macros/s/signosinsekvo/exec';
var data = {
'url' : miaurl,
'event_types' : [],
'send_name' : true
};
var options = {
'async': true,
'crossDomain': true,
'method': 'POST',
'headers': {
'X-Viber-Auth-Token': authToken,
'content-type': 'application/json',
'cache-control': 'no-cache'
},
'payload' : JSON.stringify(data)
}
var result = UrlFetchApp.fetch('https://chatapi.viber.com/pa/set_webhook', options);
}
function doGet(e) {
return HtmlService.createHtmlOutput("Saluton, CodeBy");
}
function doPost(e) {
var data = JSON.parse(e.postData.contents);
var teksto = data.message.text;
var ulo = data.sender.id;
if (teksto == '/helpo') {sendu(ulo,'Saluton, mondo!');}
}
function sendu(userid, text) {
var authToken = 'shlosilo_de_la_roboto';
var senderName = 'nomo_de_la_roboto';
var data = {
'type' : 'text',
'text' : text,
'receiver': userid,
'sender': {
'name': senderName
},
};
var options = {
'async': true,
'crossDomain': true,
'method': 'POST',
'headers': {
'X-Viber-Auth-Token': authToken,
'content-type': 'application/json',
'cache-control': 'no-cache'
},
'payload' : JSON.stringify(data)
}
var result = UrlFetchApp.fetch('https://chatapi.viber.com/pa/send_message', options);
}

Ekzemplan eldonon de la Viber-roboto esperanto77 ilustras figurajho 1.

Image for post
Image for post
Figurajho 1: Tiu chi smartfona ekrankapto ilustras unu funkcion de la Viber-roboto esperanto77: Eldoni porshipiran veterprognozon (nur ekstrakte montritan chi tie) post ricevo de la teksto “/maro”
Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und…

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store