Wiersz pierwszy

trzeźwienie
trzeźwienie
kilkudniowe dobre mocne
trzeźwienie
jak wilk w oślej skórze
żebym dał się nabrać
przychodzi z każdym świtem
a świta teraz już około czwartej
przychodzi lękiem i promieniem słońca
czwartą już niedzielą w tym tygodniu
raz każe mi spać raz się budzić
i tobą przychodzi
kiedy za oknem
idziesz do pracy
i tobą przychodzi
kiedy o tym nie wiesz
trzeźwienie na pewno jest kobietą

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.