WijsGravensteen
Published in

WijsGravensteen

Kunnen we het eens over het Gravensteen hebben, burgemeester?

Beste burgemeester, beste Mathias,

Teken de petitie van SOS Gravensteen

--

--

Forum voor al wie wil mee denken over de toekomst van het Gentse Gravensteen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store