Django — det perfekta valet för Startups!

Vi jobbar med ett par Tech Startups och använder Django som ramverk för att bygga största delen av tekniken.

Django har på senare tid blivit allt mer populär för att snabbt och enkelt bygga lösningar som realiserar högt uppsatta affärsmål. Bl.a. använde vi Django vid Nordea Innovation Challenge som ledde till en första plats i kategorin “Best App”.

Nedan listar vi några fördelar med att använda Django som ramverk för din Startup.

Stort Community med duktiga människor

Django är ett väldigt brett använt ramverk och p.g.a att det är Open Source så uppdateras det ständigt av utvecklare som använder ramverket. Detta medför att Django ständigt är “up-to-date” med det senaste och det finns massor av resurser att tillgå utifall man har några frågor/funderingar.

Massa förprogrammerade paket, redo att integreras

Django bygger på programmeringsspråket Python, som var bland de mest populäraste programmeringsspråken 2014. Detta medför att det finns massa klara paket med kod som lätt kan integreras in i ett nytt projekt. Allt från att integrera Google Maps, skapa komplexa rättighetsstrukturer till att integrera betallösningar finns klart för implementation.

Don’t Repeat Yourself — D.R.Y.

Varje språk och ramverk har sina värdegrunder och principer. Django trycker lite extra på D.R.Y, “Don’t Repeat Yourself” filosofin. Detta medför generellt:

  • lägre antal utvecklingstimmar
  • mindre kod som kan orsaka buggar
  • möjlighet att snabbare ändra riktning för projektet

Portabelt!

Python kan köras på i princip alla plattformar. Allt från Mac, PC, Linux och även på din brödrost.

Då Django bygger på Python betyder detta att Django kan köras på alla dessa plattformar utan några svårigheter. Det som är ännu intressantare är att Django abstraherar databasen och affärslogiken genom ett ORM-lager. Detta medför att man väldigt enkelt kan byta mellan olika databaser.

Supportad av de största Cloud-leverantörer

Eftersom Django är stort och ett väletablerat ramverk medför detta att de flesta stora Cloud-leverantörerna har färdigt konfigurerade lösningar för att använda Django. Bland de största ingår heroku.

Bra dokumentation

Beroende på om man är affärsansvarig eller utvecklare så kan denna punkt väga olika mycket. Dock visar erfarenhet att en produkt utvecklat i ett väldokumenterad ramverk leder till mindre buggar och svårigheter för utvecklarna. Django’s dokumentation innehåller förutom förklaringar även riktigt bra kodexempel.

Inbyggd administrationsgränssnitt

Något vi och våra kunder uppskattar extra mycket är Django Admin, ett inbyggt administrationsgränssnitt som är enkel att modifiera till att passa de flesta behov. Gränssnittet tillåter administratörer att lägga till/ändra/ta bort all sorts information från systemet, bl.a. användare och rättigheter. För Startups medför detta att icke-tekniska medarbetare har möjlighet att utföra lättare administrativa åtgärder.

Skalbarhet

En av de viktigaste faktorerna för en Startup är självklart expansion. En expansion innebär att den tekniska produkten måste skala från ett mindre antal användare till ett betydligt större. Då Django är uppbyggt olika komponenter så kan dessa komponenter optimeras och editeras utan att störa den stora helheten. I vissa fall kan behovet av att byta Databasleverantör dyka upp. I Django sker detta genom att ändra en rad kod.

Vill du veta mer om Django och hur Django kan hjälpa dig att realisera målen för din Startup? Kontakta oss på Will & Skill — 0735 23 77 01 eller info@willandskill.se

Like what you read? Give Will & Skill AB a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.