Stadsgården 10

Efter grymt teamwork så har vi nu tagit farväl av Frejgatan 4 och flyttat vårt kontor till Stadsgården 10, 11 tr. Beslutet känns helt rätt, efter bara några timmar på nya kontoret kan vi redan säga att vi stormtrivs. Stadsgården blir ett nytt kapitel för Will & Skill och det har redan givit en grym boost.

Om du har vägarna förbi så tveka inte att komma in på en kaffe.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.