WLSDM Güncelleme ve Patch İşlemleri

Erdem Akıncı
May 31 · 4 min read

WLSDM‘in yeni sürümleri ve güncellemeleri devam ediyor. Her yeni güncelleme ile birlikte WLSDM’in sahip olduğu benzersiz özelliklere kullanıcı deneyimini arttıran ve kolaylaştıran yeni özellikler ekleniyor. WLSDM’i güncelleyerek kullanım alışkanlıklarınızı değiştirmeden yeni özellikleri kullanmaya devam edebilirsiniz.

1. WLSDM Güncelleme ve Patch İşlemi

1.1 Güncel WLSDM Zip Paketini İndirin ve wlsdm_agent.jar‘ı Güncelleyin

İndirilen WLSDM zip dosyası açıldıktan sonra, wlsdm_agent.jar dosyası sunucuda $DOMAIN_HOME/wlsdm_agent/ dizininde eski dosya ile değiştirilmesi gerekir.

cp $ wlsdm_package / jar / wlsdm_agent.jar $ DOMAIN_HOME / wlsdm_agent / wlsdm_agent.jar

Bu işlem, WLSDM agent kullanan tüm sunucular için tekrarlanmalıdır.

1.2 wlsdm.war Dosyasını Güncelleme

İndirilen WLSDM zip dosyasını açtıktan sonra, içindeki wlsdm.war dosyası, Admin Server’da ${WEBLOGIC_DOMAIN_HOME}/console-ext/ adresindeki eski dosyayı değiştirilmelidir. Değiştirmek için aşağıdaki komutu kullanın:

cp $wlsdm_package/war/wlsdm.war to ${WEBLOGIC_DOMAIN_HOME} /console-ext/.

1.3 Agent Kullanan Managed Server’ların Startup Parametrelerini Güncelleme

WLSDM agent kullanan Managed Server’ların başlangıç parametresi değerlerinin JDK 1.7.0_40 veya JDK 1.7.0_40 üstü veya JDK için güncellenmesi gerekir. Aşağıdaki WLSDM ve JFR JVM argümanlarını WebLogic Managed Server’lara ekleyin.

-javaagent:/path/to/wlsdm_agent.jar
-Dwlsdm.agent.logLevel=INFO
-Dwlsdm.agent.extendedBackendMonitoringEnabled=true
-XX:+UnlockCommercialFeatures
-XX:+FlightRecorder
-XX:FlightRecorderOptions=repository=WLSDM/temp/JFR
-XX:+DisableExplicitGC

1.4 Managed Server’ların Restart Edilmesi

Managed Server’lar için parametreler güncellendikten sonra restart edilmelidir.

1.5 Admin Server’ın Kapatılması

Managed Server’ların restart edilmesinden sonra Admin Server’ın da kapatılması gerekir.

1.6 WLSDM Runtime Folder’ın Silinmesi (İsteğe bağlı)

Admin kullanıcısı kullanılarak, $DOMAIN_HOME altındaki WLSDM klasörünün silinmesi gerekir. Bu işlemin yalnızca Admin Server için gerçekleştirilmesi gerekir. Admin Server hostunda herhangi bir Managed Server mevcutsa, bu Managed Serverların da kapatılması gerekir.

Önemli Not: Bu klasör silindiğinde, tüm WLSDM geçmiş verileri ve yapılandırmaları buna göre silinir. Bu işlem, yeni bir kurulum yapmak için uygulanır. Çünkü, WLSDM’in kurulumu ve WLSDM sihirbazının tamamlanması bir dakikadan az sürede tamamlanıyor. WLSDM ayrıca bu klasörü silmeden önce ayarlarını dışa aktarma özelliğine de sahiptir. Bunu yapmak sihirbazı yeniden tamamlarken yardımcı olacaktır.

1.7 Admin Server ve Managed Server’ların Başlatılması

Admin Server ve güncellenmiş agentlara sahip Managed Server’lar bu adımda başlatılmalıdır.

1.8 WLSDM Konfigirasyonlarının Tamamlanması

Yapılandırma sihirbazının yönetici rolüne sahip bir kullanıcı kullanılarak tamamlanması gerekir.

Lisans Anahtarı Girişi (İsteğe bağlı, Geliştirici modunda ücretsiz)

Bu adımda, dışa aktarılan WLSDM yapılandırmasını uygulayabilirsiniz. SMTP ayarları ve diğer ayarlar için önceden kullanılan bir WLSDM yapılandırma dosyası yüklenebilir.

WLSDM domaini WL-OPC’ye eklenir.

Domain Resources seçimi gerçekleştirilir.

Metrics, Deployments ve Data Source ayarları yapılır.

İzleme ayarlarını yapılandırılır ve ardından sihirbazı tamamlanır.

Güvenlik yönetimi için faydalı WLSDM özellikleri:
1. WLSDM-Admin rolünü ayarlama

WebLogic güvenlik izleyicisi rolüne sahip kullanıcıya WLSDM-Admin rolünü vermek için:

1.1. “Configuration > WLSDM System Settings page” ‘e gidilir,
1.2 “system.authorization” ‘ı seçilir,

İzleme rolüne sahip kullanıcıyı, “system.authorization.wlsdm.console.administrators” özelliği kullanılarak ayarlanır.

2. “Decrypt” sayfasını devredışı bırakma(İsteğe Bağlı)

StartWebLogic.sh komut dosyasının JAVA_OPTIONS parametresine “-Dwlsdm.system.adminModeDisabled=true” parametresi eklendiğinde “Data Source Password Encryption” özelliği ve “Decrypt-Encrypt” sayfası devre dışı bırakılır. Bu parametre, yalnızca startWebLogic.sh dosyası için kullanılabilir.

export JAVA_OPTIONS=”${JAVA_OPTIONS} -Dwlsdm.system.adminModeDisabled=true”

WLSDM for WebLogic

WLSDM is a WebLogic console extension which enables…

WLSDM for WebLogic

Native Oracle WebLogic Monitoring WLSDM is developed by the best WebLogic developers for the best WebLogic administrators to support mission critical HA domains. Supports all plain WebLogic and Fusion Middleware (FMW) WebLogic domains. Download now! https://wlsdm.com/download

Erdem Akıncı

Written by

Middleware & Application Support Specialist at Volthread

WLSDM for WebLogic

Native Oracle WebLogic Monitoring WLSDM is developed by the best WebLogic developers for the best WebLogic administrators to support mission critical HA domains. Supports all plain WebLogic and Fusion Middleware (FMW) WebLogic domains. Download now! https://wlsdm.com/download

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store