M.Fevzi Korkutata: Volthread Teknoloji, Global Oracle Müşterilerine Türkiye’de Çözüm Üretiyor

WLSDM for WebLogic
Apr 4 · 1 min read

Uygulama performans izleme ve kurumsal Java dünyasında önemli çalışmalar yürüten Volthread, WLSDM ile global ölçekte Oracle müşterilerine çözüm üretiyor. Oracle Türkiye’de yayınlanan başarı hikayesine yenilerini eklemek için ekip olarak yoğun mesai harcıyoruz.

Volthread Teknoloji, www.volthread.com.tr

“Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz Oracle Orta Katman izleme ürünümüz WLSDM ile 2015'ten beri toplam 15 ülkede Oracle müşterilerine, sistemlerini 360 derece ölçümleyip izleyebilecekleri çözümler sağlıyoruz.”

Volthread Kurucu Ortak ve CTO’su M. Fevzi Korkutata

Volthread 2015 yılında hayata geçirdiği Oracle Orta Katman izleme yazılım ürünü WLSDM ile Oracle’ın global ekosistemine katma değer çözümler üretiyor. Bu sayede Oracle Fusion Middleware ürün ailesi çözümlerini kullanan müşteriler, sistemlerini uygulama gözüyle 360 derece ölçümleyebiliyor.

%100 Türkiye’de geliştirmesini yaptığı yerli yazılım ürünleri ile Oracle ekosistemi içerisinde 14 ülkeye yazılım ihracatı gerçekleştirdi. Oracle iş ortağı Volthread Teknoloji AŞ, Oracle Bulut Pazarında da konumlandırdığı ürünleri ile kurumsal Oracle Java dünyasının bir parçası ve paydaşı olmak için AR-GE çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

WLSDM for WebLogic

Native Oracle WebLogic Monitoring WLSDM is developed by the best WebLogic developers for the best WebLogic administrators to support mission critical HA domains. Supports all plain WebLogic and Fusion Middleware (FMW) WebLogic domains. Download now! https://wlsdm.com/download

WLSDM for WebLogic

Written by

WLSDM for WebLogic

Native Oracle WebLogic Monitoring WLSDM is developed by the best WebLogic developers for the best WebLogic administrators to support mission critical HA domains. Supports all plain WebLogic and Fusion Middleware (FMW) WebLogic domains. Download now! https://wlsdm.com/download

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store