Oracle WebLogic Danışmanlık:
Rakipsiz, En Kaliteli Hizmet İçin Bize Ulaşın

WLSDM for WebLogic
Sep 14, 2020 · 3 min read

Oracle WebLogic uygulama sunucusuna, dünyanın ilk ve tek ticari eklentisini geliştiren ve yerli Java APM ürünü yazan ekipten destek, çözüm ve danışmanlık hizmetleri almak ister misiniz?

Yerli ve Türkiye’de üretilmiş yazılım ürünlerimizi global Fortune-500 kurumlar ve firmalar kullanıyor. Dünya devleri Emerson, Telefonica, SHI, Concentrix’e sunduğumuz yazılım ürünlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimiz ile kurumunuza en kaliteli hizmeti vermeye hazırız.

Oracle WebLogic, Java Uygulama Sunucuları (Red Hat JBoss EAP, Apache Tomcat… vb.) platformlarınızın bakım hizmetleri için çok geniş ve uzman kadromuz ile çözüm ortağınız olup, performans ve mimari problemlerinizi kalıcı çözmek istiyoruz.

Orta Katman ve Entegrasyon ekibimiz ile hizmet kalitenizi en üst noktaya çıkarmak için iddialıyız. Uluslararası ve ulusal referanslarımıza göz atıp bizlere ulaşmanız yeterli. Lütfen form üzerinden bizimle iletişime geçin yerinde destek, uzaktan destek veya danışmanlık hizmetlerimiz için hemen çalışmaya başlayalım.

İleri Düzey Servislerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz:

 • İleri Düzey Uygulama Sunucuları Platform Yönetimi: Oracle WebLogic, Apache Tomcat, IBM WebSphere, Red Hat JBoss, Microsoft IIS
 • Uygulama Sunucuları Yönetilen Servisler Hizmeti (Managed Service, Uzak veya Yerinde)
 • Java Uygulamaların Mikroservis Dönüşümü ve Modernizasyonu
 • L1/L2/L3 Uyulama Destek Ekibi, Orta Katman (Middleware), Java Operasyon/Bakım Desteği ve Danışmanlığı
 • Versiyon Yükseltme (Upgrade) Hizmetleri: Java, WebLogic, Tomcat, Spring, Struts, JSP, JSF… vb.
 • OpenJDK Dönüşümü ve Bakım Desteği
 • Uçtan Uca Java Uygulamaları İzleme Alt Yapısının Oluşturulması ve Olay Yönetimi Hizmetleri
 • Orta Katman Kurumsal Mimari, Entegrasyon ve Servis Odaklı Mimari (SOA)
 • Uygulama Altyapısı ve Operasyon Desteği (Veri Merkezi Servis Taşıma)
 • Tecrübeli Kadro ile Operasyon ve Uygulama Desteği Dış Kaynak Hizmeti
 • Uygulama Modernizasyonu ve Yeniden Geliştirilmesi (Konteyner ve Sunucusuz Altyapı)
 • Uygulama Sunucuları Eğitimleri: WebLogic, JBoss, WebSphere, SOA, Orta Katman, Java
 • JavaSE / JavaEE / JakartaEE Proje Geliştirme, Uygulamayı Yeniden Yazma, Danışmanlık

Çözüm Sunduğumuz Ulusal Referanslarımız

Müşterilerimizden bazıları listelenmiştir, tamamı için referanslarımız ve işbitirme belgelerimiz mevcuttur.

Çözüm Sunduğumuz Uluslararası Referanslarımız

Dünya’da 14 ülkeye WebLogic izleme ürünümüz olan WLSDM ile ihracat yaptığımızı biliyor muydunuz?

Yerli ürünümüz WLSDM ile yüksek teknik yeterlilik ve AR-GE vizyonu gerektiren APM pazarına 2015 yılında giriş yaptık ve yurtdışına teknoloji ihraç ederek AR-GE faliyetlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz.

Önemli ölçüde teknoloji ihraç eden, yurtdışına partnerlik veren, kendi yazılım ürünleri olan, teknolojiden kazandığını AR-GE’ye yatıran Volthread; canlı IT sistemlerinin izlenmesi, performanslarının iyileştirilmesi ve arttırılması alanlarına odaklanarak sektör bağımsız hizmetler vermektedir.

Uzmanı Olduğumuz Oracle FMW Ürün Ailesi ve Çözümlerimiz

 1. Oracle SOA Suite Danışmanlık, Geliştirme, Bakım ve Upgrade Hizmetleri
 2. Oracle Service Bus (OSB) Danışmanlık, Geliştirme, Bakım ve Upgrade Hizmetleri
 3. Oracle Customer Care and Billing (CC&B ) Danışmanlık, Geliştirme, Bakım ve Upgrade Hizmetleri
 4. Oracle IDM Suite: Oracle Access Manager (OAM), Oracle Internet Directory (OID), WebGate Danışmanlık, Geliştirme, Bakım ve Upgrade Hizmetleri
 5. Oracle E-Business Suite (EBS) Danışmanlık, Geliştirme, Bakım ve Upgrade Hizmetleri
 6. Oracle HTTP Server (OHS) Danışmanlık, Geliştirme, Bakım ve Upgrade Hizmetleri
 7. Oracle API Gateway (OAG) Danışmanlık, Geliştirme, Bakım ve Upgrade Hizmetleri
 8. Oracle Primavera Danışmanlık, Geliştirme, Bakım ve Upgrade Hizmetleri

Daha fazla bilgi ve iletişim için lütfen tıklayınız

WLSDM Bir Volthread Teknoloji Markasıdır. https://www.volthread.com

WLSDM for WebLogic

Native Oracle WebLogic Monitoring WLSDM is developed by the best WebLogic developers for the best WebLogic administrators to support mission critical HA domains. Supports all plain WebLogic and Fusion Middleware (FMW) WebLogic domains. Download now! https://wlsdm.com/download

WLSDM for WebLogic

Written by

WLSDM for WebLogic

Native Oracle WebLogic Monitoring WLSDM is developed by the best WebLogic developers for the best WebLogic administrators to support mission critical HA domains. Supports all plain WebLogic and Fusion Middleware (FMW) WebLogic domains. Download now! https://wlsdm.com/download

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store