Oracle WebLogic için WLSDM: SÜREKLİ PERFORMANS İZLEME ve İYİLEŞTİRME

WLSDM for WebLogic
Sep 14, 2020 · 3 min read

WLSDM, WebLogic JMX MBean nesnelerinin ve tüm WebLogic domain kaynaklarının (Servis verilebilirlik durumu, Sunucular (JVM), Uygulamalar, Veri Kaynakları, JMS… vb.) izlenmesini sağlayan bir “WebLogic Admin Konsol Uzantısı”dır. WLSDM metrik tarayıcısını kullanarak alarm ve bildirim tanımlarını oluşturmak oldukça kolaydır. WLSDM, herhangi bir WebLogic metrik değerini geriye yönelik saklayabilir ve grafiksel raporlar oluşturabilir. Bu sayede Oracle WebLogic uygulama sunucusunda çalışan JavaEE uygulamalarınızın en iyi performans ile çalışmasını garanti altına almış olursunuz.

APM Ürünlerimiz, Kurumsal Destek ve Çözümler

Oracle WebLogic uygulama sunucusuna, dünyanın ilk ve tek ticari eklentisini geliştiren ve yerli Java APM ürünü yazan ekipten destek, çözüm ve danışmanlık hizmetleri almak ister misiniz?

Yerli ve Türkiye’de üretilmiş yazılım ürünlerimizi global Fortune-500 kurumlar ve firmalar kullanıyor. Dünya devleri Emerson, Telefonica, SHI, Concentrix’e sunduğumuz yazılım ürünlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimiz ile kurumunuza en kaliteli hizmeti vermeye hazırız.

Oracle WebLogic, Java Uygulama Sunucuları (Red Hat JBoss EAP, Apache Tomcat… vb.) platformlarınızın bakım hizmetleri için çok geniş ve uzman kadromuz ile çözüm ortağınız olup, performans ve mimari problemlerinizi kalıcı çözmek istiyoruz.

Orta Katman ve Entegrasyon ekibimiz ile hizmet kalitenizi en üst noktaya çıkarmak için iddialıyız. Uluslararası ve ulusal referanslarımıza göz atıp bizlere ulaşmanız yeterli. Lütfen form üzerinden bizimle iletişime geçin yerinde destek, uzaktan destek veya danışmanlık hizmetlerimiz için hemen çalışmaya başlayalım.

Servislerimiz ve Danışmanlık:

 • İleri Düzey Uygulama Sunucuları Platform Yönetimi: Oracle WebLogic, Apache Tomcat, IBM WebSphere, Red Hat JBoss, Microsoft IIS
 • Uygulama Sunucuları Yönetilen Servisler Hizmeti (Managed Service, Uzak veya Yerinde)
 • Java Uygulamaların Mikroservis Dönüşümü ve Modernizasyonu
 • L1/L2/L3 Uyulama Destek Ekibi, Orta Katman (Middleware), Java Operasyon/Bakım Desteği ve Danışmanlığı
 • Versiyon Yükseltme (Upgrade) Hizmetleri: Java, WebLogic, Tomcat, Spring, Struts, JSP, JSF… vb.
 • OpenJDK Dönüşümü ve Bakım Desteği
 • Uçtan Uca Java Uygulamaları İzleme Alt Yapısının Oluşturulması ve Olay Yönetimi Hizmetleri
 • Orta Katman Kurumsal Mimari, Entegrasyon ve Servis Odaklı Mimari (SOA)
 • Uygulama Altyapısı ve Operasyon Desteği (Veri Merkezi Servis Taşıma)
 • Tecrübeli Kadro ile Operasyon ve Uygulama Desteği Dış Kaynak Hizmeti
 • Uygulama Modernizasyonu ve Yeniden Geliştirilmesi (Konteyner ve Sunucusuz Altyapı)
 • Uygulama Sunucuları Eğitimleri: WebLogic, JBoss, WebSphere, SOA, Orta Katman, Java
 • JavaSE / JavaEE / JakartaEE Proje Geliştirme, Uygulamayı Yeniden Yazma, Danışmanlık

WLSDM ve WL-OPC ürünlerinin deneme sürünümlerini ücretsiz indirin:

Daha fazla bilgi ve iletişim için lütfen tıklayınız

WLSDM Bir Volthread Teknoloji Markasıdır. https://www.volthread.com

WLSDM for WebLogic

WLSDM is a WebLogic console extension which enables…

WLSDM for WebLogic

Native Oracle WebLogic Monitoring WLSDM is developed by the best WebLogic developers for the best WebLogic administrators to support mission critical HA domains. Supports all plain WebLogic and Fusion Middleware (FMW) WebLogic domains. Download now! https://wlsdm.com/download

WLSDM for WebLogic

Written by

WLSDM for WebLogic

Native Oracle WebLogic Monitoring WLSDM is developed by the best WebLogic developers for the best WebLogic administrators to support mission critical HA domains. Supports all plain WebLogic and Fusion Middleware (FMW) WebLogic domains. Download now! https://wlsdm.com/download

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store