Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Essentials~3: Proč nemůže tuk za vaše přibírání

O bílkovinách jsme si základ řekli, stejně tak, že naprosto základní je vaše zdraví a dostatečný příjem vitamínů a minerálů. Ale ani tyto dvě sebevíce důležité věci vás do vašeho vysněného cíle samy nedovedou. Máme zde totiž další dvě makroživiny a to jsou sacharidy a tuky.

  1. Nechoďte do “diety” jako do nečeho krátkodobého. Má to být celková změna vaší životosprávy.
  2. Jezte přirozeně, co roste a žije venku, ne umělé jídlo.

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store