Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Jak může méně cvičení přinést lepší celkové výsledky, část 1.

Přikládat větší váhu cvičení než regeneraci vám může nejen ztížit život, ale jediným výsledkem bude dlouhodobá stagnace. Jak může odpočinek a vynechání těžkého tréninku zlepšit váš výkon i postavu?

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store