Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Na co si dát pozor u Intermittent Fastingu (přerušovaného půstu), část 2.

V předchozí části jsme si popsali základy IF, jak a proč funguje. Nyní se dostaneme ke konkrétním příkladům a chybám, kterých je nutné se vyvarovat.

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store