Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Soustřeďte se na jedinou věc, aneb jak multitasking zabíjí kvalitu (část 1.)

Multitasking jako symbol naší doby. Čím více věcí zvládáš, tím se jevíš jako kvalitnější a pracovitější člověk. Je “cool být busy”. Kde je v tom háček? Jak věnování se více věcem současně souvisí nejen s prací, ale i se sportovním výkonem, s životem obecně?

Obraz Martina Faltejska, který mám hned u dvěří, pro mě vyjadřuje (mimo jiné) vnitřní, vlastní, a klidný svět.

“Je to něco, čím se mám chlubit a mám tak nadále fungovat?”

“Práce v konstantním stresu mi evokovala tu pravou tvrdou dřinu.”

Na shutterstocku vždy najdete trochu zvláštní věci

“Po nějaké době nebylo težké přijít na to, kdy se cítím lépe a že to nemůže být cesta jak dlouhodobě fungovat.”

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store