A közeljövő kihívásai a bankszektor számára

Hogyan változik a hazai bankok digitális ügyfél-élménye?

Horváth László
Oct 3 · 1 min read

Milyen feladatokkal kell megküzdenie a bankszektornak a következő években? Hogyan változnak a felhasználói elvárások és miként reagálnak erre a hazai bankok? Hogyan teljesítettek a bankok digitális csatornái az elmúlt 2 évben?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ legújabb kiadványunkban, amit innen tölthetsz le.

Works.

Élményszerű digitális felületek kialakításában segítjük ügyfeleinket

Horváth László

Written by

Hivatásomban a lehető legjobb digitális termékek létrejöttéért küzdök. Civilben fotók mögé bújva keresem az élet értelmét.

Works.

Works.

Élményszerű digitális felületek kialakításában segítjük ügyfeleinket

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade