Image for post
Image for post

A korábban csak a filmiparban használt, ma már üzleti célú design módszer végre jótékony célt szolgál

UX reggeli — 2019. november 7.

Works.
Works.
Nov 18, 2019 · 3 min read

A november 7-i UX reggelin eltávolodva a hard-core üzleti szférától a Habitat for Humanity non-profit szervezet magyarországi terveihez nyújtottunk a résztvevőkkel közösen szakmai támogatást:

storyboardokat rajzoltunk.

A Habitat for Humanity azért tevékenykedik, hogy lakhatási segítséget nyújtson rászoruló családoknak. Nagyszabású, izgalmas tervük, hogy az Észak-Amerikában, ​Észak-Írország és Lengyelország már működő ReStore koncepciót itthon is meghonosítsák.

A ReStore egy olyan közösségi adományáruház lesz, amely használt, illetve a kereskedelemből kivont lakberendezési tárgyakat és építési anyagokat adományként befogad, majd értékesít. A ReStore koncepció lényege, hogy társadalmi vállalkozásént az üzlet profitját a szervezet küldetésére fordítja. Mindemellett felhasználóbarát kényelmi funkcióval is rendelkezik: a ReStore a felajánlott és elfogadott adományt összegyűjti, és ingyen elszállítja.

A ReStore sikeréhez hozzájárul, hogy az aktív közösségteremtésen kívül szem előtt tartja a társadalom, az adományozók és vevők szemléletformálását, magánszemélyek mellett főleg vállalati partnerek támogatásával jön létre.

A működő koncepció eddig nem látott részeire világított rá a storyboard módszer

A sikeres, ügyfélcentrikus szolgáltatók hasznos támogató eszközét használva a csapatos közös munka során először szöveggel kiegészített user journey-k készültek onnantól kezdve, hogy felmerül az igény a bútor eladására / elajándékozására, odáig, hogy a ReStore-ba kerül az adomány.

A storyboard módszer biztosítja, hogy akik nem vesznek részt a projektben is könnyedén átfogó képet kapjanak a témáról; valamint segít mindenkinek egy lapra kerülni. Segít abban is, hogy a termék fejlesztőjeként ne vesszünk el mindig a részletekben és átfogó képet kapjunk arról, hogy milyen szolgáltatást nyújtunk.

Az eredmény megosztásakor, az egyes storyboardok bemutatásakor többek között olyan értékes insighttal és ötlettel gazdagodott a Habitat for Humanity csapata mint:

· adományozói szemszögből nézve fölmerült a bizalmi kérdés, visszacsatolások, további bevonódás kérdése

· egyéni adományozói szemléletformálás, érzékenyítés érhető el egy konyhabútor cseréjéhez kapcsolódó puszta megoldást kereső igényből — „mit kezdjek a régivel?”

· nagyvállalati fenntarthatósági célkitűzések eléréséhez tud hozzásegíteni a ReStore koncepció

· teherautóba invesztálás helyett hatékony lehet fuvarozó vállalattal partnerséget kezdeményezni

Nagy öröm volt együtt dolgozni, értéket teremteni és mindezt egy jótékony szervezet céljára fordítani. Köszönjük, hogy a ráfordított energiával, erőbedobással együtt támogathattuk a szervezet küldetését!

Works.

Élményszerű digitális felületek kialakításában segítjük…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store