Beontrips

Testbirds
Testbirds
Oct 9, 2017 · 1 min read

A célcsoport megválasztásának szükségességéről

Termék

A Beontrips egy online utazási iroda, ami kombinálható repülőjegy és szállás ajánlatokat kínál.

Üzleti igény

A Beontrips csapata szeretett volna visszajelzéseket kapni a teljes ügyfélfolyamat nehézségeire vonatkozóan: a szállás- és repülőjegy-keresőtől kezdődően egészen odáig, hogy a felhasználók lefoglalják a kikeresett ajánlatot.

Módszertan

Személyes interjúk során beszélgettünk olyan felhasználókkal, akik már lefoglalták az idei nyaralásukat és olyanokkal, akik még nem döntötték el, hogy hova mennek nyaralni.

A kutatás eredményei

Mivel minden lehetséges ügyféligényre választ szeretett volna adni az oldal, a felület túl sok funkciót kínált egyszerre. Olyan döntési pontokkal szembesültek a felhasználók, amelyek a saját elvárt ügyfélútjuk során akadályozta őket a döntéshozatalban.

A kutatásból az utazás szervezésére vonatkozóan három tipikus ügyfélút rajzolódott ki, azonban az ehhez kapcsolódó igények egyikét sem szolgálta ki teljes egészében az oldal.

Javaslat

Azt javasoltuk az ügyfelünknek, hogy válasszon a célcsoportok közül, és elsősorban egy ügyfélút kiszolgálására koncentráljon.

Élményszerű digitális felületek és kiszolgálási folyamatok létrehozásában segítjük ügyfeleinket. Ez a Works.

További esettanulmányaink →

Works.

Élményszerű digitális felületek kialakításában segítjük…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store